Besk medicin för nämnderna

Kristianstad Artikeln publicerades

Med kraftiga besparingar och framskjutna investeringar för 100 miljoner hoppas Kristianstads politiska majoritet rädda ekonomin för 2010. Uppsägningar kan bli aktuella.

Men det var ingen färdig lösning som gruppledarna för fyra av de fem styrande partierna presenterade vid en presskonferens i rådhuset på tisdagen. Minskningarna i driftsbudgeten, totalt drygt 100 miljoner kronor, läggs i stora drag på nämnderna att hantera.

– Vi har naturligtvis gått in och tittat på varje nämnd och identifierat möjligheter till neddragningar och effektiviseringar. Men eftersom vi arbetar med rambudgetar så är det inte vår sak att fastställa det, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (M). Det här ska ses som ett diskussionsunderlag som vi vill föra en dialog med styrelserna och nämnderna om.

Nämnderna får till kommunfullmäktiges septembersammanträde på sig att lägga fram förslag till hur besparingarna ska klaras. Till följd av tidsbrist väljer majoriteten att skjuta på budgetsammanträdet i juni.

Samtal ska också föras med oppositionen för att vad man kan komma överens över blockgränserna om.

–Jag tror inte att vi blir överens till 100 procent, men kan vi enas om de stora dragen har vi en strategi som håller över valet, säger Bengt Gustafson. Trots att det var en besk medicin de ordinerade ansträngde sig Gustafson, Ingrid Karlsson (C), Anders Björklund (ÅÅ) och Pierre Månsson (FP) för att inte verka alltför nedslagna. Samtidigt betonade de att situationen är allvarlig, och att den kan komma att förvärras.

Neddragningarna inom nämndernas driftsbudgetar slår olika hårt. Medan en tiondel dras av miljö- och hälsoskyddsnämndens budget, kommer barn- och utbildningsnämnden undan med en ramminskning på cirka 1,3 procent. På motsvarande sätt skonas - procentuellt sett - även omsorgsnämnden, socialnämnden och räddningstjänsten.

– Vi värnar de mjuka nämnderna, säger Bengt Gustafson. Vi kan inte lägga asfalt när vi har barnomsorgsfrågor att värna, säger Bengt Gustafson.

Vad säger du till dem som invänder med att ni bygger en arena när ni har barn- och ungdomsfrågor att värna?

– Arenan är väl barn- och ungdomsverksamhet om något, svarar Bengt Gustafson. Dessutom måste vi gasa och bromsa samtidigt. Ska vi ha hit nya skattebetalare så måste vi också ha något att erbjuda. Arenan ingår i en helhet.

– Kombinerat med fortsatta satsningar på attraktiva boenden och på att kunna erbjuda näringslivet mark, inflikar Ingrid Karlsson. Det finns inga förslag om uppsägningar i paketet, men gruppledarna konstaterar att det inte är klart vilka prioriteringar nämnderna kommer att göra.

Pierre Månsson påpekar att kommunen har en personalomsättning på cirka 700 personer per år.

– Den övertalighet som uppstår kan i stort klaras med naturlig avgång, att timanställda inte används i samma utsträckning samt att vakanta tjänster inte återbesätts, säger folkpartisten. Men uppsägningar kan inte uteslutas.

Även om arenabygget ska fortsätta påverkas projektet av att investeringarna på totalt 100 miljoner kronor skjuts på framtiden. De största besparingarna görs där på kulturkvarteret, stadsförnyelsen på Söder - markförvärv, saneringen av gasverkstomten och p-platsen - samt energieffektiviseringen i kommunens byggnader. Processen med badhus i Åhus pågår.

– Men där har vi inte avsatt pengar till drift år 2010, så den kan inte öppnas förrän 2011, säger Ingrid Karlsson.

Parallellt med detta ska kommunen intensifiera arbetet med att sälja ut fastigheter som inte krävs för kärnverksamheten.