Fria ord

Arenan stjäl inga resurser

Fria ord Artikeln publicerades

Det förs en vild och onyanserad debatt här på insändarsidan, för att inte tala om nätupplagan, där arenabygget och skolorna ställs mot varandra.

Jag har inga förhoppningar om att kunna hyfsa den debatten men några sakuppgifter kanske ändå kan vara av intresse för dem som är mer seriöst än demagogiskt intresserade och inte ser det som en självklarhet att idiotförklara oss politiker, inte sällan under anonymitetens fega täckmantel.

Följande faktafinns att redovisa, några mycket precist, andra något mera av bedömd karaktär.

Arenan beräknas kosta ung 300 milj kr i investering som ska avskrivas under ung 25 år. Avskrivnings- och räntekostnader samt driftskostnader beräknas uppgå till 35 milj kronor per år.

Skolan i Kristianstad (barnomsorg, grund- och gymnasieskola) kostar i nuläget knappt 2000 milj kronor per år. De barnkullar som nu är inne i eller på väg in i detta skolsystem är mycket olikstora. 1992 föddes 1 025 barn (de är nu i gymnasiets slutdel), 1999 föddes 690 barn (lägsta antal de senaste 30 åren; de är nu i grundskolans tidigare del) och 2008 867 barn, nu på väg in i barnomsorgen.

Det är självklart att dessa stora skillnader måste pareras; kostnaderna i skolan är till ungefär 15 procent lokalkostnader och resten är kostnader för lärare och annan personal (nästan 70procent av de totala kostnaderna), skolmåltider, skolskjutsar med mera. Alltså ska ungefär 85 procent av kostnaderna betraktas som rörliga.

Mellan 2000 och 2020 kommer skillnaden mellan minsta och högsta antalet barn i skolan att vara minst 10 procent. Det innebär att skolbudgeten behöver varieras med ungefär 170 milj kronor, mätt i 2009 års prisläge.

Arenans årskostnad på 35 milj kronor utgör alltså mindre än 2 procent av 2009 års skolbudget. Den kan också jämföras med de "pendelutslag" på 170 milj kronor skolbudgeten behöver underkastas för att möta variationen i barnkullarna. Just nu befinner vi oss i en pågående nedjustering eftersom det sammanlagda barnantalet minskar de närmaste åren. Detta arbete leds av BUN-ordföranden Pierre Månsson, FP, och förvaltningschefen Kenth Olsson och har alltså inget med arenan att göra.

Vi politiker harmånga prioriteringar att göra. En är att hantera den kommunala ekonomin i ett samtidigt kort- och långsiktigt perspektiv. Min och mitt partis uppfattning är att arenan är en framtidssatsning som inte i något avseende "stjäl" resurser från kärnverksamheterna där skolan är en viktig del.

Vi politiker fattarbeslut på underlag framtagna av professionella tjänstemän. Ibland gör vi det i politisk enighet, ibland med majoritetsbeslut beroende på vår värdering av det tillgängliga beslutsunderlaget.

Om våra beslut är kloka eller ej ska naturligtvis kommunmedborgarna ha åsikter om. Men åsikter utan insikter har små utsikter att nå sina avsikter. Jag hoppas ha lämnat ett bidrag till insikterna med denna insändare.