Fria ord

Skolan ska visa öppenhet mot samhället

Fria ord

Artikeln publicerades 8 mars 2010.Med anledning av föregående veckas debatt, om de politiska ungdomsförbundens möjlighet att verka och driva "kampanj" på de kommunala gymnasieskolorna i Kristianstad, vill jag förtydliga några saker som inte framkommit riktigt klart i debatten.

Det är många externa aktörer, inte bara politiska organisationer, som vill besöka våra verksamheter eftersom det är en plattform att nå många ungdomar. Varje skola/rektor äger beslutet om hur och när detta ska ske.

Men då det är valår har vi haft en diskussion med rektorerna på de olika skolorna om hur vi ska förhålla oss för att det ska bli likvärdigt och framförallt hur vi på bästa sätt ska öka kvaliteten i förberedelsearbetet inför valet.Precis som det från flera håll framhållits, är en stor del av våra ungdomar förstagångsväljare, och skolan ska naturligtvis bistå på bästa sätt så att dessa medborgare är så väl förberedda som möjligt när valdagen kommer.

Överenskommelsen mellan rektorerna innebär inte att varje politisk ungdomsförbund ska få komma till skolorna vid endast ett tillfälle, utan att de bereds möjlighet till bokbord/dela ut sitt informationsmaterial vid ett tillfälle (för varje förbund är det ett tillfälle, men för varje skola kan det bli upp till tio tillfällen, eller fler).

Denna form av insats är ett sätt att arbeta med politiska frågeställningar. Vår uppfattning är att det kan finnas andra insatser som är kvalitativt likvärdiga eller kanske till och med bättre utifrån elevernas perspektiv.

Det är viktigt att externa inslag kan inlemmas i ett sammanhang med det som skolorna arbetar med. Vi kommer att anordna politiska debatter på skolorna och även på andra sätt arbeta med valfrågor och den demokratiska processen inom ramen för våra kurser.

Till dessa aktiviteter kommer vi exempelvis att bjuda in företrädare för de olika politiska organisationerna så att olika idéer och förslag kan ställas mot varandra – allt i överensstämmelse med de demokratiska värden som finns beskrivna i våra styrdokument. Vår förhoppning är att de olika företrädarna kommer att anamma vår inbjudan.

Skolan ska visa öppenhet mot externa aktörer och samhället i övrigt, oavsett om det handlar om politiska organisationer, yrkesbranscher eller andra intresseorganisationer, men det måste vara på våra utbildningars villkor och i sammanhang som befrämjar våra ungdomars utveckling på ett så kvalitativt sätt som möjligt.

Avseende våra verksamheter är det lärarna och rektorerna som gör denna bedömning.