Jordhögar är för giftiga

Bromölla Artikeln publicerades

Av fyra högar fyllnadsmassor på Ivöstrand är två inte lämpliga att använda. Provtagningar visar att de innehåller förhöjda halter av ämnen som är farliga för människor och miljön.

Enligt uppgift till myndighetskontoret ska massorna komma från ett område med naturmark. Något som kommunen inte tror på.

”Av rapporten framgår att massorna kommer från Skåneporten, vilket är tveksamt med hänvisning till massornas karaktär”, skriver Jenny Moberg, miljöinspektör på Bromölla kommun.

– Det är nog ett missförstånd och jag tror att massorna kommer från när man rev Liljenbergs snickeri, en byggnad som låg inne på området, säger hon.

Massorna innehåller nämligen både tegel och betong vilket gör att man från miljökontorets sida tror att jorden har ett annat ursprung än naturmarken vid Skåneporten. Mätningar visar att två av högarna innehåller förhöjda halter av PAH. Ämnen som kan vara cancerframkallande.

– Av analysprotokollen framgår att det vid provtagningen hittades både PAH:er, som klassas som cancerogena, samt övriga PAH:er, säger Jenny Moberg.

Olämpliga att använda

Miljökontoret bedömer inte att det är lämpligt att jorden används på Ivöstrand.

– Generellt anser vi att det är för höga halter för att använda inom området. Om projektledningen ändå vill göra det måste man göra separata riskbedömningar och utredningar kring det för att se om och i så fall var det är lämplig, säger Jenny Moberg.

– Tanken är inte att massorna med de föroreningshalterna som det är i hög två och tre ska tas in på området utifrån.

Om Bromölla kommun väljer att inte använda massorna ska de två högarna transporteras bort ”med en godkänd avfallstransportör till en godkänd avfallsmottagare.

Inte nära vattendrag

Högen som innehåller tegel kan användas fritt om den inte misstänks vara förorenad. En fjärde hög innehåller blyhalter som ligger i nivå med vad som Naturvårdsverket anger som mindre än ringa värde. Jorden kan användas som fyllnadsmassor, men bör inte läggas nära Ivösjön eller Skräbeån.

– Man ska tänka på att det är ett extra känsligt område, säger Jenny Moberg.

Allt fyllnadsmaterial som ska användas på Ivöstrand ska kontrolleras.

– Vi vill inte ha ett scenario där man använder förorenade fyllnadsmassor, säger Jenny Moberg.