Apoteken står inför stora förändringar

Debatt Artikeln publicerades
De svenska apoteken och hela apoteksväsendet står in för stora förändringar.
Foto: Hasse Holmberg/TT
De svenska apoteken och hela apoteksväsendet står in för stora förändringar.

De svenska apoteken och hela apoteksväsendet står in för stora förändringar. I grunden handlar det om fyra områden som måste utvecklas för att apoteken ska klara framtidens utmaningar.

De svenska apoteken och hela apoteksväsendet står in för stora förändringar. I grunden handlar det om fyra områden som måste utvecklas för att apoteken ska klara framtidens utmaningar.

En av de avgörande utmaningarna för apoteksmarknaden i Skåne och Sverige är digitaliseringen och det förändrade kundbeteendet. Kunderna kommer i allt mindre omfattning att besöka ett apotek. Distanshandel och e-handel kommer att öka och inom branschen bedöms den omfatta 19 procent av alla köp på apotek innan 2022.

För att apoteken i Skåne ska klara denna förändring måste regelverk och lagar anpassas till en digitaliserad verklighet. Om det inte sker kommer apoteken att få stora problem att klara uppdraget att ansvara för läkemedelsförsörjningen vilket ytterst kommer att drabba den enskilde.

Vi har identifierat fyra områden inom apoteksmarknaden där bestämmelser och lagstiftning nu måste ses över för att anpassas till dagens verklighet.

Det första området handlar om bristen på farmaceuter. Sedan flera år tillbaka har apotek tvingats stänga i perioder på grund av brist på farmaceuter. Denna utveckling kommer accelerera med ökade pensionsavgångar. För patienter på orter är det ett hårt slag när det enda apoteket stänger. För att kunna hantera bristen på farmaceuter krävs ett nytt regelverk som öppnar för elektronisk signering på distans av farmaceuter, kontroller på distans och rådgivning på distans.

Det andra området är farmaceutiska tjänster. Brister i patienternas läkemedelsanvändning orsakar svåra lidanden och kostar årligen vården och samhället tiotals miljarder kronor. Patienterna tar inte sina läkemedel, tar dem i olämpliga kombinationer, tar läkemedel olämpliga för deras ålder, tar fel doser. Apotekens roll i arbetet för bättre läkemedelsanvändning måste tydliggöras och det behövs ekonomiska incitament för en sådan utveckling. Det kan handla om att följa upp patienternas läkemedelsanvändning och på ett djupare sätt förklara vikten av den. Denna typ av tjänster finns redan idag i en rad andra europeiska länder.

Det tredje området handlar om parallellhandeln med läkemedel. Parallellhandeln innebär att läkemedelshandlare och apotek köper läkemedel inom EU till ett lägre pris och säljer det på den svenska marknaden till det av myndigheter högre fastställda priset. Denna handel leder till generell prispress och ökade intäkter för apoteken. Parallellhandeln är en viktig del av EUs inre marknad och behöver utvecklas för att skapa enhetliga läkemedelspriser. Idag finns hinder för parallellexport från Sverige vilket även det hämmar en fungerande marknad för läkemedel i EU. Möjligheten att ta bort dessa hinder och att utveckla parallellhandeln måste utredas och nuvarande regler ses över.

Det fjärde området gäller systemet med periodens vara. Systemet med periodens vara innebär att apoteken byter till ett likvärdigt läkemedel, som finns i tillräcklig mängd och har ett lägre pris. Det rör sig om hundratusentals utbyten på apoteken varje vecka. Utbyten som förvirrar kunder, kostar stora summor att upprätthåll och till en låg besparing. Därför måste detta system genomlysas grundligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Det är nödvändigt att ansvariga politiker påbörjar ett arbete som innebär en översyn av dessa fyra områden inom apoteksmarknaden. En översyn som är nödvändig för att kunna möta framtidens utmaningar och att säkra en långsiktig läkemedelsförsörjning.

Anders Torell

VD Kronans Apotek

Andreas Rosenlund

Informationsdirektör Kronans Apotek