Både gas och broms inför 2014Åå

Debatt

Nästa år firar Kristianstad 400 år som stad. Samma år firar också kommunen Kristianstad 40 år. Under jubileumsåret tar vi ett viktigt steg för en öppnare och mer tillgänglig kommun. Vi flyttar in i ett modernt och funktionellt kommun- och regionhus med ett medborgarcenter som ska förenkla kontakten för kommunens invånare och näringsidkare. Regionens lokalisering betyder att Kristianstad förstärker sin ställning som Region Skånes huvudstad.

Artikeln publicerades 19 juni 2013.

Tyvärr kan vi inte räkna med att det kommande året enbart ska innehålla glädjeämnen. De senaste åren har vi fått uppleva stora kostnadsökningar i viktiga delar av kommunens verksamheter. Vi har på fem år lagt ut 225 nya miljoner kronor för att täcka de ökande kostnaderna inom omsorg, arbete och välfärd och barn och utbildning, utan att i detta räkna in löneökningar eller investeringar, som också kostat en ansenlig summa. I budgeten tillför Femklövern 85 miljoner kronor ytterligare för dessa områden.

Den höga arbetslöshetenbland unga är ett stort bekymmer. Kristianstads kommun har också under senare år varit en av de kommuner som tagit ett stort ansvar för mottagande av flyktingar. Vi måste bli bättre på att underlätta för de som kommit hit att bli självförsörjande. Insatserna för att minska utanförskap och öka sysselsättningen måste stärkas och samordnas. Förra året öronmärkte vi 20 miljoner kronor extra till budgeten för sysselsättningsåtgärder. Denna satsning fortsätter under 2014. Den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra kommunens ekonomi är att fler människor kommer i arbete.

I ljuset av den ekonomiska situationen måste vi tyvärr föreslå en skattehöjning på 60 öre för att finansiera de ökade kostnader som kommunen har inom till exempel äldreomsorgen. Att vi föreslår en skattehöjning sker efter att vi noga övervägt konsekvenserna som annars hade uppstått för kommunens kärnverksamheter.

Trots Femklövernsföreslagna skattehöjning innebär budgeten besparingar. I budgetförslaget återfinns 25 miljoner kronor i det som kallas ”Effektivare Kristianstad”. Vi upplever att det finns förståelse för en skattehöjning om pengarna används till skola och omsorg men vi måste också visa att vi arbetar med att göra den kommunala organisationen mer effektiv.

Den stora byggröran i Kristianstad centrum närmar sig slutet, men fler bostäder behöver byggas för att kommunen ska kunna växa i den takt som behövs. ABK bidrar på ett positivt sätt med de nya Finlandshusen och planerade trygghetsboenden i basorterna, men det är glädjande att fler aktörer visar intresse för att bygga bostäder i kommunen. Med de satsningar som sker på utbyggnad av E22:an, Pågatåg Nordost och Kristianstadslänken underlättas pendling för våra invånare.

Även om Kristianstadskommun har investerat stora summor under de senaste åren är behoven fortsatt stora framöver. Antalet barn ökar och det gör att vi måste bygga ut skolväsendet. Mest akut är situationen på Näsby. Men även i Åhus behöver kapaciteten byggas ut om några år.

Trots att vi befinner oss i ett ansträngt ekonomiskt läge är det vår uppfattning att Kristianstad har framtiden för sig. Med de satsningar som sker bygger vi för ett Kristianstad som har större möjlighet att fortsätta utvecklas som regional motor och att fler ska lockas att vilja bo och leva här.