Bättre kommunikationer för en god ekonomi

Debatt

Region Skåne arbetar aktivt för att minska den regionala obalansen genom infrastruktursatsningar. Det skriver Pia Kinhult (M), regionråd och regionstyrelsens ordförande, Gilbert Tribo (FP), regionråd, Anders Åkesson (MP) regionråd, Katarina Erlingson (C), regionråd och förste vice ordförande i regionstyrelsen, och Birgitta Södertun (KD), regionråd.

Artikeln publicerades 18 juni 2012.

Skåne har utmärkt sig som en av OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) mest innovativa regioner. Regionen har en hög utbildningsmässig potential och har under det senaste decenniet mer och mer rört sig mot kvalificerade yrkessektorer. Denna utveckling kan dock inte tas för given.

Skattekraften, det vill säga skatteunderlaget per invånare, är låg i Skåne och behöver ökas. Avgörande för att långsiktigt kunna förbättra situationen och därmed stärka regionens ekonomi är att nå ökad tillväxt och sysselsättning och därmed ökande skatteunderlag och skatteintäkter.

Det är bara genom ökad sysselsättning som Region Skånes ekonomi kan bli långsiktigt hållbar.

Utvecklingen av Skånesflerkärnighet behöver förbättras genom att stärka våra regionala tillväxtmotorer och regionala kärnor, i nordöstra Skåne genom Hässleholm/Kristianstad.

Samtidigt är det tydligt att hela regionen, med väl fungerande kommunikationer, kan bli en storstadsregion. En utmaning för Skåne är att Skånes orter behöver satsa på sina respektive specialiteter och komplettera varandra i stället för att konkurrera.

Femklövern arbetar för att Region Skåne aktivt ska ta en större roll som sammanhållande och ansvarig för planeringen av den regionala infrastrukturen.

De arbetssätt och samspelet med kommunerna och Trafikverket som utvecklats i Skåne kan drivas vidare för att stärka samspelet mellan kollektivtrafik, fysisk planering och infrastruktur.

Region Skåne spelar en viktig roll i ett sådant arbete för att ge underlag och konsekvensbeskrivningar, företräda regionen i förhandlingar samt medfinansiera projekt.

Region Skåne har aktivt arbetat med att minska den regionala obalansen i Skåne genom infrastrukturinvesteringar i hela Skåne. Satsningen på Pågatåg Nordost är påbörjad och skapar möjligheter att knyta de båda städerna och deras omland närmare varandra.

En bättre och tätare förbindelse mellan Kristianstad och Hässleholm, där också Vinslöv och Önnestad ingår, kommer att stärka Skånes nordöstra regionala centrum och möjliggöra för Kristianstad och Hässleholm att bättre komplettera varandra.

Arbetsmarknaden och miljön förbättras samtidigt som kollektivtrafiken blir bättre. Där arbetet är klart, som i Sösdala, har efterfrågan på bostäder ökat och den utflyttning som tidigare kunde ses har stoppats.

I Kristianstad byggerRegion Skåne och Kristianstads kommun just nu ett gemensamt kommun- och regionhus mellan Stora Torg och Kristianstad C som ger möjligheter till bättre samverkan mellan kommunen och regionen.

Region Skåne gör också en satsning om 48 miljoner kronor på Centralsjukhuset i Kristianstad för att möjliggöra en koncentration av akutpsykiatriska slutenvårdsplatser i nordöstra Skåne.

Kristianstad och Hässleholm står inför den kanske största utmaningen av regionens kärnor då de behöver ha större tillit till sina egna möjligheter.

Samtidigt ligger det i hela Skånes intresse att de klarar att hantera denna utmaning och där vill Region Skåne gärna vara en samarbetspart.