Bekämpa hedersvåldet

Debatt Artikeln publicerades

Ett förhållandevis nytt fenomen som även finns i Skåne går under namnet hederskultur och yttrar sig i form av förtryck, våld och ibland till och med mord.

Region Skåne har antagit en jämställdhetsstrategi. I denna nämns inte hedersproblematik med ett enda ord, trots att det enligt regeringens skrivelse ”Jämställdhetspolitikens inriktning 2011 – 2014” är cirka 70 000 unga kvinnor och män i Sverige som hindras att fritt välja partner.

Det är vidare känt,från en tv-intervju med en polis som jobbar med hedersrelaterad brottslighet, att den som bryter mot hederskulturens normer kan hotas till livet och kontrolleras av stora nätverk. Hedersproblematiken nämns inte trots att både kvinnor och män mördats i hederns namn.

Undersökningar har visat att det inom Region Skåne och dess kommuner råder brist på kunskap och resurser när det gäller att bekämpa hederskultur. Det saknas hos Region Skånes politiska ledning förståelse för vad hederskulturen egentligen innebär, hur väsensskild den är från övrig jämställdhetsproblematik.

Sverigedemokraterna har varit drivande i att Region Skåne ska ta hedersproblematiken på allvar och utarbeta en tydlig strategi för att förebygga att än fler faller offer för hedersbrott.

En nödvändig och grundläggande del i en sådan strategi är det sätts in åtgärder som underlättar anpassning till västerländska värderingar och normer. Det krävs också en kompetenshöjning inom stora delar av den offentliga verksamheten för att hedersproblematiken ska kunna åtgärdas.

Vidare menar SD att regionstyrelsen bör tillskriva regeringen med önskemål om att försöka förhindra tvångsäktenskap genom att införa en svensk modell av den danska 24-årsregeln.

Önskvärt är också att regionstyrelsen tillskriver regeringen med önskemål om att lagstiftningen förändras så att det blir skärpta straff för hedersrelaterade brott samt blir möjligt att, vid särskilt allvarliga fall av hedersrelaterad brottslighet, återkalla svenskt medborgarskap från förövare med dubbelt medborgarskap.

Om det är möjligt på andra sidan Öresund så ska det vara möjligt även här.

Region Skånes politiska ledning måste stå upp för alla människors lika värde och därmed sluta blunda och vara passiva medan medborgare med invandrarbakgrund far illa.

I stället bör de ta till sig av våra förslag och se till att snarast möjligt omsätta dessa i praktisk handling.