Bevara kommunernas självbestämmande och vetorätt!

Debatt ,
I princip all vindkraftsel som produceras i Sverige säljs på export.
Foto:Henrik Montgomery/TT
I princip all vindkraftsel som produceras i Sverige säljs på export.

Den kommunala vetorättens vara eller icke vara är ute på remiss. Den går sammanfattningsvis ut på att kommunernas vetorätt om vindkraft ska bort och att staten ska bestämma mer. Det skulle bli förödande!

”För att nå uppsatta mål i frågan om användning av förnybar energi är det mycket angeläget att handläggningen av vindkraftsärenden blir enklare och effektivare. Regeringen anser därför att en viss inskränkning i kommunernas rätt att besluta i vindkraftsfrågor får anses godtagbar”, stod det i Regeringens proposition 2008/09:46 Prövning av vindkraft.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, agerade kraftfullt och i sista stund infördes 2009 i Miljöbalken 16 kap 4§ regeln om kommunal tillstyrkan, det vill säga Länsstyrelsen kan bara ge tillstånd vid större etableringar om kommunen har tillstyrkt det.

Redan året därpå uttalade dåvarande miljöminister, Andreas Carlgren (C), sitt missnöje över hur utfallet hade blivit, livligt uppbackad av aktörer från vindkraftsindustrin. Regeringen riskerade att inte nå sitt uppsatta mål med utbyggnad av den förnybara energin. Det gick för långsamt och stötte på för mycket folkligt motstånd.

I 2009 års regleringsbrev till Energimyndigheten fanns ett planeringsmål för vindkraft på 10 TWh till 2015. 2010 hade planeringsramen utökats till 30 TWh till år 2020 varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs.

I år kom regeringen med Miljöpartiet som stark pådrivare med ett nytt mål om ytterligare 18 TWh 2030 och som yttersta mål 100 procent förnybart 2040. Inget av dessa mål påverkar koldioxidutsläppen i världen i någon större omfattning.

Energimyndigheten ansåg i januari i år att den svaga svenska utbyggnaden beror på låga elpriser, svaga statliga subventioner, på att flera stora vindkraftsaktörer gått i konkurs och att vindkraften redan har nått den produktionsnivå som planerats fram till 2030.

Enligt Daniel Kulin, analytiker på Energimyndigheten, har vi en elmarknad med balans mellan utbud och efterfrågan. I princip all vindkraftsel som produceras i Sverige säljs på export.

Andra förnybara energislag som solel och biodrivmedel ökar. Energieffektiviseringar inom olika områden pågår framgångsrikt. Att då gå vindkraftsbolagens ärenden och slå på det kommunala planmonopolet är ogenomtänkt och dåligt.

Det är kommunerna som har ansvaret för såväl allmänna som enskildas intressen, översiktsplanering för framtida lämplig markanvändning, var bebyggelse, industrietablering och orörda naturområden ska finnas.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket vill att lagen om kommunal tillstyrkan tas bort för att vi ska nå 100 procent förnybart. Sverige ska vara bäst i världen även om det inte är här utsläppsproblemen finns.

Förtydliga gärna lagen, så att krav på bygdepeng inte är möjlig och inför kriterier för vad som är lämpligt att hantera med vetorätt. Det handlar egentligen inte om man är för eller emot vindkraft utan om kommunernas fortsatta planmonopol och självbestämmande!

Christina Borglund

KD gruppledare