Boende vid Matterödsåsen drabbas hårt av vindkraften

Debatt Artikeln publicerades

Peter Groth (MP)tycks anse att vindkraftsplanen, Tema Vindkraft, är helig och huggen i sten. Han anklagar andra partier för att vilja riva upp hela vindkraftsplanen så fort de redovisar vad de kommit fram till efter att ha utvärderat om avsikten (intentionen) med planen har tillgodosetts.

I själva verket är det Groth och miljöpartiet som vägrar följa det beslut man var med om i kommunfullmäktige när vindkraftsplanen antogs 2009. Där står nämligen att senast 2012 skall en utvärdering göras.

Där står också attföre valet 2014 skall kommunfullmäktige ta beslut om vilka delar av vindkraftsplanen som fortfarande är aktuella och vilka delar som behöver uppdateras. Andra partier, bland annat moderaterna, har nu gjort sin utvärdering och redovisat sina slutsatser och förslag, helt i linje med vad som står i planen. Det är nu hög tid även för miljöpartiet att redovisa sin utvärdering och sina slutsatser om man skall leva upp till vad man själv varit med om att besluta i kommunfullmäktige.

Matterödsåsen ärjust nu den stora tvistefrågan. När planen antogs pekades fyra stora områden ut, bland annat Mattterödsåsen. Då utgick man i Hässleholm från att hela detta ”gränsland” mellan de fyra kommunerna, Hässleholm, Höör, Klippan och Perstorp, skulle komma att avsättas för vindkraftexploatering.

Sen har det visat sig att de andra kommunerna vill undanta skogsmarken i detta område från vindkraftexploatering till förmån för bland annat rekreation och friluftsliv.

Vid en utbildningsdag i år för Byggnadsnämnden fick vi också veta att Skåne är den region i Sverige som har lägst andel allemanstillgänglig mark per innevånare. Det var en representant från Länsstyrelsen som talade om detta och även underströk vikten av att slå vakt om de allemanstillgängliga skogsområden och stråk som har regional betydelse för friluftsliv och rekreation. Matterödsåsen är ett sådant område. Det är därför hög tid att stryka detta område ur planen.

Tjugo vindkraftverk(150 meter höga) kommer inom kort att byggas på Nävlingeåsen. Planerna på denna gigantiska utbyggnad är långt framskridna och alla partier, utom Sverigedemokraterna, har ställt sig bakom beslutet. Därtill skall läggas möjligheterna till ytterligare vindkraftsutbyggnad i de vindkraftsområden som återstår.

Även utan Matterödsåsen har Hässleholms kommun tagit mer än sin proportionerliga del av ansvaret och möjliggjort en mycket omfattande vindkraftsutbyggnad i vår kommun. Många boende kommer tyvärr att drabbas hårt av detta.