Börja använda klimatförbättrad betong i Kristianstad!

Debatt ,

Kristianstads kommun tillsammans med övriga kommuner står inför en klimatutmaning som vi delar med resten av världen. Klimatpåverkande utsläpp måste reduceras.

Det globala klimatavtalet har siktet högt ställt och Sveriges ambition är att vara ledande.

Behovet av nya bostäder i Kristianstad är stort. Kristianstads kommun räknar med att 2030 ha över 90 000 invånare. Med den förväntad befolkningstillväxt står kommunen inför utmaningen att bygga fler bostäder, med lägre klimatpåverkan.

Betongbranschen jobbar idag hårt för att ytterligare sänka klimatpåverkan från betong. En viktig det i detta arbete är en klimatförbättrad betong till husbyggnation som nu finns på marknaden. Genom att använda denna betong innebär det att klimatpåverkan från betong minskar med cirka 20 procent jämfört med traditionell betong. Genom aktiva val och optimering av betongrecept går det redan att nå hela cirka 30 procent lägre klimatpåverkan.

Parallellt med detta arbetar branschen intensivt med att inom olika områden lansera alternativa sätt att minska betongs klimatpåverkan. I dagens klimatförbättrad betong reduceras koldioxidutsläppen genom att man använder ny cement med lägre utsläpp, optimering av betongsammansättning samt alternativa bindemedel.

Nya optimerade designlösningar och minskade koldioxidutsläpp från transporter ger också lägre klimatpåverkan. Omfattande forskning pågår och målet är att nå halverad klimatpåverkan inom fem år, och på sikt erbjuda klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv.

För oss är det självklart att se till hela livscykeln då man mäter ett materials eller en byggnads klimatpåverkan. Det innebär att väga samman miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer, och där allt arbete med förbättring utgår från byggnadens kvalitet, funktion och livslängd. Det innebär också att hela livslängden beaktas – inte bara produktionsfasen. På det här sättet minskar vi klimatpåverkan och gör en byggnad långsiktigt hållbar.

Nu vilar ett stort ansvar på politiker, arkitekter och byggbolag. Betongbranschen vill bidra till en ökad kännedom och kunskap om möjligheten att redan idag använda klimatförbättrande betong till nya bostäder.

För detta syfte har vi tagit fram rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. Här redogör vi för det viktiga arbetet som gjorts fram till idag för att minska betongs klimatpåverkan. Rapporten pekar också på konkreta klimatfakta och visar att det inom en snar framtid kommer att finnas betong på marknaden som ger mycket låga koldioxidutsläpp.

För att nå klimatmålen och skap ett långsiktigt hållbart byggande uppmanar vi politiker och andra beslutfattare i Kristianstad att istället för att förorda ett enskilt byggmaterial, nu ställa krav på klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv där det handlar om rätt byggmaterial på rätt plats. Detta innebär också att utnyttja den potential till kraftigt sänkt klimatpåverkan som redan nu finns genom klimatförbättrad betong.

Malin Löfsjögård

vd svensk Betong

adjungerad professor KTH