Börja utreda hur psykiatrisk vård kan ske hemma

Debatt ,

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström sa i en intervju i Göteborgs-Posten 20 mars att det är nödvändigt att flytta resurser från sjukhus till hemmen.

I intervjun verkar han enbart prata om den somatiska vården och glömmer bort den problemfyllda psykiatrin och den ständiga bristen på heldygnsplatser.

Debatten om heldygnsvården handlar ofta om platsbrist och att det måste till fler heldygnsplatser i psykiatrin, men jag tror att vi måste tänka om. Fler borde vårdas professionellt i hemmet likt de mobila team som minister Wikström beskriver för somatiska vården fast med psykiatrisk kompetens.

Kommunala insatser måste då också bli mer flexibla. Insatser måste kunna sättas in på kort varsel och under begränsad tid när behovet finns för att kunna skapa en bra vårdsituation med återhämtning som mål. Kommunala insatserna kan då röra sig om såväl omvårdnadsinsatser som serviceinsatser.

Det är viktigt att det finns en vårdplan och ett samordningsansvar i teamet för patienten för att hela vårdkedjan ska fungera. Alla insatser måste fungera oavsett om det är landsting/region eller kommun som utför. Patienten måste kunna koncentrera sig på tillfrisknad, och inte på att hålla ihop vårdinsatser.

Att vårda fler i hemmet innebär också att plats frigörs i heldygnsvården och att de mest sjuka och/eller vårdkrävande som av olika anledningar inte kan vårdas i hemmet har bättre tillgång till sängplats.

Det innebär att fler insatser kan koncentreras till heldygnsvården i syfte att erbjuda mer rehabiliteringsinriktad miljö med aktiviteter, andra behandlingsformer som till exempel samtalskontakt, sjukgymnastik och arbetsterapeuter.

Samtidigt står de mobila teamen redo att ta över när tiden är mogen för utskrivning så att det blir en mjukare tillbakagång till hemmet. En omorganisering av psykiatrin skulle också innebära att patienten får större inflytande över sin vård och kan vara delaktig i hela vårdkedjan precis som Hälso-och sjukvårdslagen föreskriver.

Att skapa nya vårdformer i vårdkedjan gör att fler inte behöver hamna i heldygnsdygnen som kan vara passiviserande och förlänga återhämtningen till vardagen. Kontakten med vardagen förloras inte på samma sätt med vård i hemmet. Hemmet kan användas som en naturlig del i rehabiliteringen för att återta sin vardag.

Psykiatrin behöver arbeta mer förebyggande och korta ner sjukdomsperioden samt arbeta efter varje patients behov för att återta vardagen och behålla eller stärka den funktion som finns. Snabbare återhämtning gynnar den enskilda människan om det psykiska lidande kan förkortas och samhället om återgång till sysselsättning kan påskyndas.

Omfördelning och bättre nyttjande av resurserna borde finnas på sjukvårdsminister Wikströms agenda. Därför borde Wikström ge Nationell samordnare inom området för psykisk hälsa Kerstin Evelius i uppdrag att påbörja en utredning hur psykiatrisk vård kan utföras i hemmet.

Therese Boström​

Hässleholm