Detaljplanering av kustnära områden – en ansvarsfråga för framtiden

Debatt Artikeln publicerades

Vi har redan sett plötsliga och tillfälliga höjningar av havsnivån, översvämmade åar och sjöar är en del av vardagen i vår del av Skåne och stranden runt Åhus och Äspet tillhör Skånes mest erosionsutsatta. Klimatets påverkan på vår vardag blir allt svårare att blunda för.

Stranden i Äspet, Åhus, tillhör de mest erosionsutsatta.
Foto: Lasse Ottosson
Stranden i Äspet, Åhus, tillhör de mest erosionsutsatta.

För att möta framtidens utmaningar behöver vi agera nu, och ta kloka och långsiktiga beslut när det kommer till både samhällets infrastruktur och enskilda byggplaner. Frågan aktualiserades på nytt då Länsstyrelsen Skåne nyligen stoppade Kristianstads kommuns beslut om en detaljplan för två bostadshus i Äspet. Det havsnära området ligger relativt lågt, mellan +2 och +3 meter över havsytan.

"Länsstyrelsen ser en stor fara med att i dagens planer bygga in framtida risker för översvämning och erosion", förklarade länsöverdirektör Ola Melin i ett pressmeddelande den 14 december 2017.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad delar denna syn, och anser att detaljplanering för nyexploatering i kustnära områden ska följa Länsstyrelsens rekommendation.

Risken för framtida översvämningar är i förlängningen något som kan drabba den enskilda fastighetsinnehavaren hårt. Som försäkringsbolag är det vårt uppdrag att göra så korrekta riskanalyser som möjligt. Förändras förutsättningarna kan också försäkringsskyddet förändras.

Med tanke på klimatförändringen, och de följder den kan få, kan det helt enkelt vara en tidsfråga innan enskilda fastighetsägare kan komma att få ta en större del av risken själva till exempel kan bostäder bli mycket kostsamma att få försäkrade på grund av återkommande skador.

Så, vems är då ansvaret om uppenbara risker ändå ignoreras? År 2100, när havsnivån enligt prognoserna har stigit med ca en meter: Vem bekostar eventuella vattenskador och förstörda tomter? Vem står för den eventuella värdeminskningen på tomter och fastigheter? Risken är väldigt stor att svaret på de frågorna är den enskilde fastighetsägaren.

Kort sagt: När beslutsfattare i kustnära kommuner väljer att detaljplanera på alltför lågt liggande markområden riskerar man i slutändan att sätta enskilda fastighetsägare i klistret.

Vi tror på ett fortsatt rikt och härligt kustliv i vår vackra del av Sverige. Vi tror på att vara proaktiva, att ta det säkra före det osäkra, och vi kommer att klara alla kommande utmaningar om vi tar oss an uppgiften tillsammans i god tid.

Därför är det en självklarhet för oss att arbeta för klimatanpassning och beredskap redan nu, bland annat genom en samverkansgrupp bestående av Region Skåne, tre länsstyrelser och skånska kommuner. Lösningen är inte att bygga ännu fler bostadshus på lågt liggande tomter. Att det redan finns befintlig bebyggelse i utpekade riskområden är inget argument för att utsätta fler fastighetsägare för risker som kan undvikas.

Alla parter har ett gemensamt mål att minimera effekterna av klimatförändringarna. Därför är det viktigt med proaktivitet och kunskapsutbyte där alla parter bidrar och tar sitt ansvar.

En uppmaning till beslutsfattare i kustnära kommuner är långsiktighet och tydlighet när det gäller framtida detaljplanering och nyexploatering vid kusten – inte minst med omtanke om enskilda fastighetsägare.

Per Vallbo

skadechef Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad