Gemensamma krafttag behövs för ålens överlevnad

Debatt Artikeln publicerades

Ålakademin är en ideell förening som arbetar för ålens fortlevnad och ett rent hav. En av föreningens årliga aktiviteter är att under högtidliga former, kora en person till ålakung eller åladrottning. Detta gick av stapel på torget i Åhus lördagen den 4 augusti. Utmärkelsen får man för något man uträttat under året som är i linje med våra intensioner.

Samma dag kunde man läsa om kröningen i Kristianstadbladet under rubriken ”Lördagsintervju med Anders Lindskog Ålakung 2012”.

Anders Lindskog är styrelseledamot i Svensk Vattenkraftförening och driver två egna vattenkraftverk i Mölnlycke och Flerohopp.

Rubriken var: ”Motståndare” blev årets ålakung.

  Många gångerframställs vi som värnar ålens fortlevnad och vattenkraftsägarna som motståndare, men detta är en sanning med modifikation.

  Ett landskap där djur och växter, som funnits sedan urminnes tider, kan samsas och även fortsättningsvis få sina livsbetingelser tillgodosedda är säkert allas vår innersta vilja. Där tror jag vi är överens.

  Den dialog vi fått med Svensk Vattenkraftförening, där Anders Lindskog är styrelseledamot, är mycket värdefull för oss i Ålakademin. Genom att Anders Lindskog tog kontakt med oss har vi inlett ett samarbete med Svensk Vattenkraftförening, Hushållningssällskapet i Kristianstad angående en förstudie om åtgärder för att underlätta ålens vandring upp– och nedströms våra vatten– och kraftverk.

  Vi vill se vadsom redan är gjort och vad vi i föreningarna tillsammans behöver göra. Resultatet av förstudien skall leda till praktiska anvisningar för byggande av hjälpmedel för ålens vandring till och från sina urminnes uppväxtplatser främst för de 400 kraftverksägarna som tillsammans äger 650 kraftverk och som är medlemmar i Svensk Vattenkraftförening.

  Ålen är en överlevare. De små ålynglen som bara är några centermeter långa är ena rackare på att ta sig fram. En gräsmatta eller en lodrät betongvägg som hålls blöt är en utmärkt färdväg för dessa små krabater. Jag hade förmånen att vara med när Ålfonden släppte ålyngel i Helge å i Kristianstad i juni och blev imponerad av vilket gry det var i dessa små varelser. Det är framåt som gäller, på liv eller död.

  För att säkravandringsfiskens färdvägar, både uppström och nedströms våra vattendrag krävs gemensamma tag och framför allt snabba politiska beslut.

  Vi har tacksamt noterat att regeringen strax innan sommaren tillsatte en utredning avseende vad som kan göras för vår vandringsfisk, ål, lax och andra arter. Denna utredning skall vara klar före sommaren 2013 och vi i Ålakademin har stora förhoppningar om att få draghjälp i vårt arbete med ålens fortlevnad.