Hälften är redan förnybart

Debatt Artikeln publicerades

Replik till ”Bättre elproduktion” (12/3) av Camilla Rosenberg, enhetschef vid Statens Energimyndighet. Ni arbetar för ett hållbart energisystem påstår du.

Låt oss då räkna på de siffror du ville övertyga oss kritiker med. Tar vi 45 procent vattenkraft plus 8 procent el producerad av biokraft, den förnybara delen av de 11 procent bränslebaserad elproduktion du nämnde, så får vi det till 53 procent förnybar elproduktion.

Lägger vi då till4 procent vindkraft, 45+8+4=57, så inser vi att målet om 50 procent el från förnybara energikällor redan är uppnått, med råge. Ser vi på er långtidsprognos så är en fortsatt vindkraftsutbyggnad enbart till för att öka elexporten.

Den storskaliga vindkraft du försvarar betecknas som miljöfarlig verksamhet. Bara brytningen av neodym till vindkraftverken, om planeringsmålet 30 TWh uppnås, kommer att orsaka samma miljöförstörelse som 40 års uranbrytning till våra kärnkraftverk gjort, enligt forskare.

Buller från vindkraft är dokumenterat ohälsosamt och ett mycket större problem än ni vill erkänna. Den visuella störningen i landskapet av vindkraft är mer påträngande än något annat energislag, på grund av både deras storlek och den mängden verk som krävs.

Vindkraft kanske är klimatvänligt men absolut inte miljövänligt, särskilt inte om de är onödiga.

Redan i dag ligger ansökningar om vindkraftsetableringar på bordet som överstiger de planerade 30 TWh. Vindkraft är populärt för att många kan tjäna multum på elkonsumenternas bekostnad. Ännu har ingen talat om för folket vad detta kommer att kosta.

Bara subventionerna till vindkraften, drygt 200 miljarder kronor, kommer att kosta hushållen i genomsnitt cirka 45 000 kronor per hushåll. Vad kommer nödvändig elnäts- och reglerkraftsutbyggnad, i form av vattenkraft, kosta varje hushåll? Vi ska betala, men vem tjänar på det?

De riktlinjer som omgervindkraften är direkt hälsofarliga. Forskare dömer ut metoderna för bullerberäkning som används och de respektavstånd till närboende som gäller i Sverige i dag.

Vi som nu ska omges av storskalig vindkraft kan i dag inte bygga nya hus i området, banker ger inga lån på grund av vindkraften, verksamheter slås ut och bygden riskerar att stagnera.

Vad är en bra placering enligt Energimyndigheten? Nu har 153 protestgrupper i Danmark bildat Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Vi har samma sak att vänta i Sverige, högljudda protester.

Är det inte dags att ni utgår från människan, inte industrin, när ni sätter riktlinjer för en exploateringsindustri likt vindkraften?

Hur kan ni påstå att vindkraften som är intermittent ska bidra till försörjningstryggheten? Vindkraft ska egentligen betraktas som ett komplement till det vi talar om som reglerkraft, vattenkraft i Sverige, för den kan vi själva styra över. Vindkraft gör bara elproduktionen mer instabil inte tvärtom, den styrs av vinden inte människan. Vindkraft är en exportindustri, varför är ni så angelägna att skydda den?