Har vi livskunskap på schemat ökar folkhälsan

Debatt Artikeln publicerades

I dag går en dryg miljon barn i skolan. Av dessa är det flertalet unga som inte känner till sina rättigheter eller har kunskap om barnkonventionen. Riksorganisationen Slagfärdiga är Sveriges första organisation som med egen erfarenhet av våld i nära relation som utbildar samhället.

Livskunskapär i dag inget obligatoriskt ämne, däremot har respektive skola ett 20 procentigt utrymme att själva påverka läroplanen. Det finns i dag över 200 olika metoder för att undervisa i ämnet men genom att införa det på schemat så skulle det bli ett gemensamt sätt samtidigt som förutsättningen för en bra och jämlik hälsa ökar. Ämnet livskunskap ska vara en naturlig del av hela skolgången.

Genom att införa livskunskap på schemat under hela skoltiden och på ett tidigt stadium gå på djupet i frågor som rör psykisk hälsa med utgångspunkt från barnkonventionen och vilka rättigheter barn och ungdomar faktiskt har skulle fler unga få denna kunskap med sig redan från början. Man ska redan i tidig ålder anpassa ämnet livskunskap efter barnens nivå, alltså vilken ålder barnen har och utifrån barnets förståelse. Även språknivån ska anpassas så att det i början inte används ord som exempelvis barnkonventionen utan istället förklara det bildligt på ett lättförståligt sätt.

Det finns flera vinster med att införa livskunskap, dels att det förebygger ohälsa men också att skammen och ensamhetskänslan skulle minska om det är naturligt att prata om det man upplever.

Vidare skulle livskunskap på schemat minska tabun och normalisera det många gånger glömda värdegrundsarbete som finns. I ämnet livskunskap skulle det ingå information om organisationer, stödgrupper, vilka rättigheter och var man kan vända sig för att få stöd men också frågor som rör psykisk hälsa, våld i nära relation, missbruk, alkohol, mobbning, barns rättigheter och sex- och samlevnad.

Livskunskap börvara obligatoriskt, dels för att minska skolkning men även så är det en skyldighet att ge rätt kunskap om rätten om sina rättigheter. För alla barn kommer från olika förhållanden. Däremot ska livskunskap inte vara betygsgrundande, detta med hänsyn till barn med olika bakgrund, exempelvis kan våld i nära relationer vara känslig att prata öppet om.

Sverige behöver,som alla länder som skrivit under barnkonventionen, en rapporteringsskyldighet över vad som görs. Hittills har det blivit bakslag på att det görs för lite för att alla barn ska ha likvärdiga förutsättningar.

Detta ser vi som ohållbart och vi vet att ungdomar efterfrågar besök från till exempel socialtjänsten med information om hur socialtjänsten arbetar och vilken hjälp man har rätt till. Med anledning av detta ser vi vikten av att barn och ungdomar tidigt får kunskap om och vilka rättigheter de har och eftersom vi har skolplikt så är skolan en bra väg att ge alla barn och ungdomar denna information.

Inför livskunskap på schemat redan i dag och var med och förebygg psykisk ohälsa, våld i nära relationer och utanförskap bland barn och ungdomar.