Höstens val är livsviktigt för vården

Debatt Artikeln publicerades

Vårdfrågor placerar sig ständigt i topp när väljarna rankar viktiga valfrågor. För mig är det inte överraskande. Vården är livsviktig, i höstens val – och alla andra dagar.

Haft förmånen att vara vårdpolitiker och regionråd under snart 12 år. Mycket har gjorts som inneburit att vården i Skåne utvecklats, inte minst på grund av hög kompetens inom vården, men det finns fortfarande brister som man medborgare och personal dagligen möter. Framtiden kräver att vården inte får vara bricka i ett politiskt spel.

Miljöpartiets nya nationella hälso– och sjukvårdsprogram lyfter betydelsen av det behövs ett hållbart samhälle betonar vi också vikten av förebyggande arbete och ett folkhälsoperspektive i alla politikområden. MP ser att en trygg och framgångsrik skolgång, välfungerande sociala skyddsnät, ett jämlikt och jämställt samhälle samt genomtänkt fysisk planering av städer och infrastruktur är viktiga hälsofaktorer. Att förebygga ohälsa skapas vinster för såväl individer som för hela samhället.

Från Miljöpartiets nationella hälso– och sjukvårdsprogram listar jag tre grundläggande ståndpunkter som alla kräver på kort och lång sikt ett aktivt arbetsmiljöarbete, ledning och på sikt fler händer

Solidariskt jämlik vård: Alla ska känna sig säkra på att välfärden är tillgänglig när de behöver den, oavsett hur deras privata ekonomi ser ut. Vården ska hålla hög kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad.

Idag finns stora hälsoklyftor, de måste minska. Det kräver både fler strukturella folkhälsoinsatser och bättre möjligheter att stödja enskilda som vill bryta ohälsosamma vanor. MP vill att den offentligt finansierade vården ska kunna säkerställa vård genom en förbättrad vårdgaranti.

Nära vård: Genom hela livet ska vi kunna känna oss trygga i att den nära vården finns när den behövs. Därför behöver primärvården stärkas. Vårdcentralen ska vara den första fysiska ingången till vården och MP vill att kompetensen gällande hela människan utvecklas och att olika specialister ska finnas tillgängliga där, till exempel psykologer och dietister.

Primärvården ska finnas i närsamhället och kunna stärka hälsan hos alla, men med speciellt fokus på de med störst behov. MP ser också ett ökat behov av att vårdcentralerna agerar utifrån ett större samhälls- och folkhälsoperspektiv

Psykisk hälsa. Samhällets arbete med att främja psykisk hälsa i förebyggande syfte måste förbättras. Att behandla orsaker till sjukdom snarare än symptom är särskilt viktigt vid vård av psykiskt sjuka. Primärvården behöver bli bättre på att behandla lättare psykisk ohälsa för att stärka tillgängligheten till den psykiatriska vården – som i sin tur behöver stärkas. Att etablera standardiserade vårdförlopp, lyfta fram klinisk forskning och att öka brukarmedverkan är några åtgärder

Höstens val är på alla nivåer livsviktigt för framtida generationer. Nu finns möjligheten att lyfta sambandet mellan dagens val och hur vi kommer må i framtiden.

Anders Åkesson (MP)

riksdagskandidat