Ingen alls mystik kring VA-avgift

Debatt Artikeln publicerades

Olle Johansson och Göran Lagerstedt skriver en artikel (22/3) där man vill misstänkliggöra tekniska nämndens beslut och VA-lagstiftningen, som reglerar förhållandet mellan huvudmannen det vill säga VA-kollektivet (ej Kristianstads kommun) och de enskilda anslutna brukarna.

För det första så är hela den beslutade kuststräckan med drygt 1 300 fastigheter ett omvandlingsområde, det sker en snabb ökning av antalet permanentboende. Det är för att klara detta faktum som VA-kollektivet har en skyldighet att bygga ut infrastrukturen.

För det andra så skall VA-kollektivet inte arbeta vinstdrivande, vilket man de facto inte gör. Taxor och avgifter skall vara skäliga och rättvisa, och enligt §31 i VA-lagen skall taxan följa kostnaden vid anslutning om det finns en beaktansvärd skillnad.

Enligt förarbetena talar man om ungefär 30 procents differens från normalt. Normala anslutningar där exploatören lägger in gatukostnaden i tomtpriset, vilket har varit det normala utbyggnadssättet i kommunen, så ligger kostnaden i dag så att dagens taxa på 85 000 kronor speglar denna typ av anslutningars snittkostnader.

  För omvandlingsområden längs kusten tillkommer arbetet med att gräva upp befintliga gator, ta hänsyn till befintligt vatten och elnät och därefter fylla igen och återställa körytor. Det kostar mer och det verkliga utfallet för Kaptenens väg på 120 000 kr/fastighet speglar troligen relativt väl de kostnader som kommer att bli aktuella även för de övriga fem av kommunfullmäktige beslutade områden längs kusten.

  Personligen tror jag att det stora flertalet kommuninvånare anser att det skulle vara osmakligt att beslut fattades, där de som bor längs kusten skulle bli sponsrade av det övriga VA-kollektivet. Varför skall de som bor i Tollarp, Kristianstad, Everöd och Arkelstorp betala Åhusbornas extra kostnader? De tjänar inget på utbyggnaden.

  Det gör däremot de som innehar fastigheterna som får avlopp, de fastigheterna ökar ju i värde då de erhåller större byggrätter, från 50-70 m2 till 140+40 m2! Enligt fastighetsmäklare jag pratat med så ökar värdet mer än de 120 000 kr som avgiften är tänkt att bli.

  För det tredje så är det ett sakfel att påstå att den nyttjade LTA-tekniken inte har många års drifterfarenhet i Sverige. Tekniken har använts i minst 20 år och i minst lika många kommuner. Däremot är det nytt att Kristianstads kommun följt den Europanorm som finns sedan 1992, som bland annat ställer krav på max 8 timmars uppehållstid i ledningsnätet och transporthastighet av 0,7 m/s för att förhindra sedimentering.

  För det fjärde så misstänkliggörs de upphandlingar som är gjorda. NCC och C4 Teknik misstänkliggörs. Upphandlarna på C4 Teknik är mycket professionella och Lagen om offentlig upphandling har följts till punkt och pricka. Ingen behöver ens fundera på att så inte skulle vara fallet!

  För det femte så har det faktum att det funnits ett politiskt misstroende mot mig från kommunstyrelsenivå, vilket av förhandlingsskäl klätts till beskyllningar om oegentligheter, inget med denna sak att göra. Låt det bli historia, och låt oss arbeta för att Kristianstads kommun skall bli en bättre kommun att bo i. Och då behövs verkligen bättre VA.

  Flera anslutna till avlopp, ett utökat dricksvattennät, vattendomar, skyddsområden för brunnsområden och att politikerna släpper loss mer medel för att få ned snittlevnadslängden på VA-ledningar, som i dag ligger på drygt 400 år.