Klimatutmaningen måste tas på allvar - ett ansvar för kommande generationer

Debatt ,
Foto:lasse ottosson

Majoriteten av forskare både internationellt och nationellt är överens om att den klimatförändring som sker måste tas på största allvar.

Andelen koldioxid har ökat väldigt mycket, nästan med 40 proent på drygt hundra år.

Detta har till stor del sin förklaring i att vi använder fossila bränslen, enligt FN:s Klimatpanel IPCC. Vi har en skyldighet att påskynda utvecklingen mot fossilfria transporter.

Sveriges riksdag har satt ett mål om fossilfrihet 2030. För att nå detta mål, krävs att vi använder oss av olika verktyg. I Kristianstad har fullmäktige satt ett mål om fossilfrihet 2020.

Vi är i dag en bit på väg då Klimatberedningen bland annat har tagit fram planer för omställning till förnyelsebara bränslen, Riktlinjer för resor och möten i tjänsten och då förslaget om Klimatväxling.

Klimatväxlingen blir ytterligare ett instrument för att snabba på utvecklingen mot fossilfrihet. Detta resulterar vidare i att kommunens förvaltningar därefter kan investera i olika klimatåtgärder, exempelvis köpa in elcyklar eller laddstolpar för elbilar.

När det gäller klimatet handlar det mycket om att ändra betèende och sitt sätt att leva. Men att satsa på klimatet berör också vår hälsa och välbefinnande i allra högsta grad det går hand i hand. Jag kan sakna detta i debatten kring klimatet.

Att kommunen bygger ut cykelnätet och prioriterar att bygga utifrån kraven Miljöbyggnad Silver är exempel på detta. Vi måste värna om de som bor i kommunen och de anställda ska ha arbetsplatser som uppfyller krav bland annat belysning och klimatvänligt byggnadsmaterial.

I dagsläget är vi på gång att införa ett fyrfackssystem i kommunen. Renhållningens bilar går på 100 procent förnyelsebara drivmedel och här måste fler ta efter! Detta system kommer att innebära att många i kommunen nu inte längre behöver ta bilen till återvinningsstationen en vinst för både människan och klimatet!

Ytterligare en viktig komponent i klimatarbetet är solen. Klimatberedningen har tillsammans med C4 Energi har tagit fram en solkarta över kommunen, där alla kan gå in och undersöka möjligheterna att placera solceller på sin fastighet. När kommunen bygger om eller bygger nytt ska det också falla sig naturligt att placera solceller. Klimatberedningen föreslår också i klimatstrategin ett solmål för kommunen för att visa på att vi tar klimatutmaningen på allvar.

Summa summarum, är det många olika komponenter som behöver samordnas i klimatarbetet. Och ja, det är viktigt att vi vågar prioritera klimatet!

Vi måste anpassa om till de klimatförändringar som de facto sker – ett ansvar som vi har för kommande generationer!

Fredrik Winberg (S)

ordförande Klimatberedningen