Kommunen måste ta ansvar för att alla ska kunna få en egen bostad

Debatt
ABK som är ett helägt kommunalt bostadsbolag har ett bostadssocialt ansvar.
Foto:Arkiv
ABK som är ett helägt kommunalt bostadsbolag har ett bostadssocialt ansvar.

Kristdemokraternas motion om ”Bostad Först” bifölls av ett enhälligt kommunfullmäktige i september 2015. I november samma år lämnade vi in en motion om att avsätta lägenheter vid nyproduktion för bostadssociala ändamål.

Den är nu framme för beslut vid kommande fullmäktige och besvarad i positiv anda. Den borde dock bifallas för att det beslut man redan fattat i samförstånd ska vara möjligt att genomföra.

I september 2016 antogs Riktlinjer för Bostadsförsörjning i kommunfullmäktige. Där står under avsnittet om Bostadssociala insatser att kommunen kontinuerligt ska ha en dialog med AB Kristianstadsbyggen om behovet av stödjande åtgärder för de grupper som kommunen har ansvar för och prova alternativa metoder, till exempel den av kommunfullmäktige beslutade modellen Bostad Först.

Vidare ska kommunen utreda möjliga åtgärder och insatser som till exempel hyresgarantier och förtursboende.

Som sista punkt står: ”Kommunen har i markanvisning- och exploateringsavtal möjlighet att pröva förutsättningarna att som motprestation vid nyproduktion av bostäder tillförsäkra sig en viss andel av projektets bostäder eller i fastighetsägarens äldre bestånd för kommunal blockförhyrning och förmedling till hushåll med särskilda behov av stöd.”

Vi ska kunna vara stolta över att vår kommun arbetar för ett bostadssocialt ansvarstagande eftersom en egen bostad är förutsättningen för så mycket annat i samhället.

Det är därför viktigt att motioner som varit och är pådrivande inom området dels konkret genomförs, dels bifalles enligt det innehåll som finns under rubriken Bostadssociala insatser i våra Riktlinjer för Bostadsförsörjning.

Det är positivt att man kan pröva förutsättningar om motprestation vid markanvisningar och exploateringsavtal, men kommunen bör rimligen själv befinna sig i fronten.

På kommande kommunfullmäktige finns också ägardirektiv för de kommunala bolagen. I ägardirektiv gällande AB Kristianstadsbyggen måste det tydligt framgå att det helägda kommunala bostadsbolaget har ett speciellt ansvar genom tillägg under avsnittet Bostäder och boendemiljöer för social hållbarhet, nämligen: ”Kommunen ska genom sitt kommunala bostadsbolag ständigt verka för att utveckla modeller likt den av kommunfullmäktige beslutade modellen Bostad Först.”

Vidare bör krav ställas att 5 procent av lägenheter avsätts för bostadssociala ändamål vid nyproduktion alternativt i redan befintligt bestånd.

Det har nu gått två år sedan Kristdemokraternas motion om Bostad Först vann gehör av samtliga partier, men ingenting har hänt. Vackra ord, bifall och positivt besvarande i kommunfullmäktige är av inget värde om de inte leder till praktisk handling.

Att ställa tydliga krav på vårt eget kommunala bostadsbolag är en bra början. I samarbete med Arbete och Välfärd kan bolaget göra stora insatser för dem som behöver det mest.

Christina Borglund

KD gruppledare