Lämnade utanför och efter

Debatt Artikeln publicerades

Ordning och reda skapar trygghet skriver (21/4) Anders Borg (M), Margareta Pålsson (M), Christer Nylander (FP), Johan Linander (C) och Michael Anefur (KD). De skriver vidare att ingen skall lämnas utanför i passiva system så som skedde under socialdemokratiska regeringar.

I belysning av detta erinrar jag mig hösten 2006, då hade vi en arbetslöshet på cirka 6,5 procent massarbetslöshet enligt Alliansen och finansminister Anders Borg. I dag efter snart sex års alliansstyre har vi en arbetslöshet runt 8 procent.

I Arbetsförmedlingensstatistik för mars 2012 kan man läsa att 69 999 personer varit utan arbete längre tid än 24 månader – detta är långt mer än en fördubbling sedan 2006. Dessutom framgår det att 30 201 personer befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantins slutstation fas 3, detta är en ökning med 14,3 procent jämfört med samma månad 2011.

Min fråga till skribenterna blir då, om det rådde massarbetslöshet 2006 hur skall vi då beteckna dagens situation? Dessa arbetslösa människora nsåg ju Alliansen att de hjälpte genom sänkt tak i a-kassan och sänkta ersättningsnivåer i densamma. Nu ser vi att den medicinen inte hjälpte utan resultatet har i stället blivit att dessa människor i hög grad blivit lämnade både utanför och efter.

En annan grupp som fått se försämringar i sin försäkring är de sjuka. Dels sänkt ersättningsnivå för de långtidssjuka och sedan införande av en bortre gräns i sjukförsäkringen.

Effekterna av denna bortre gräns har blivit att över 50 000 personer har blivit utförsäkrade till dags dato.

En del av dessa återvänder efter tre månader till sjukförsäkringen andra hamnar i olika aktiviteter med varierande ersättningar vissa har blivit hänvisade till våra socialkontor och blivit beroende av försörjningsstöd. Även här kan man tala om människor som har blivit lämnade både utanför och efter.

Dessa urholkningar av arbetslöshets- och sjukförsäkringarna har lett fram till att utbetalningarna av socialbidrag ökat kraftigt de senaste åren ytterligare ett exempel på att människor lämnas utanför och efter. Dessa familjers barn drabbas i sin tur av den barnfattigdom som enligt Rädda Barnens rapporter efter en lång tid av tillbakagång vänt och nu ökat under de senaste åren.

De människor som drabbats av de försämringar som jag ovan beskrivit i arbetslöshets och sjukförsäkringarna har enligt min mening lämnats utanför den ”trygghet för medborgarna” som skribenterna skriver om och för detta vilar ansvaret tungt på Alliansen.