Morgondagens cancervård skapas i dag

Debatt
Insändarskribenterna ser stora behov av kraftfullare satsningar inom cancervården.
Foto:Erik Nylander/TT
Insändarskribenterna ser stora behov av kraftfullare satsningar inom cancervården.

Viktiga steg har de senaste åren tagits inom cancervården men den är långt ifrån färdigutvecklad. Med enkla små medel kan patientvården bli ännu bättre och fler kommer kunna botas eller leva med cancer i framtiden.

Utmaningarna inom cancervården är i dag lika stora som möjligheterna att skapa lösningar på problemen. Med ett ökande antal cancerdiagnoser har vi ingen tid att förlora. Alla som kan måste bidra och samverka för att hitta lösningarna, konstaterar företrädare för biopharmaföretagen Bristol-Myers Squibb, AbbVie och it-företaget Microsoft.

De senaste åren har flera viktiga steg tagits för att förbättra den svenska cancervården. I kombination med den nyligen presenterade digitaliseringsstrategin och en innovationspolitik, som uppmuntrar samarbeten mellan profession, akademi och industri har våra politiker lagt en god grund för att cancer i framtiden ska förvandlas till en sjukdom som allt fler patienter kan bli botade från eller leva med.

Men det kommer inte att ske av sig självt. Trots alla insatser för att förbättra cancervården kvarstår stora brister och skillnader mellan landstingen.

Vi är dock övertygade om att det med relativt enkla medel går att utveckla svensk cancervård. För det saknas inte idéer för hur cancervården ska kunna förbättras. I stället saknas alltför ofta tid och möjligheter att omsätta dessa idéer till färdiga förslag som går att införa i vården.

Ett exempel på vad tid och samarbete kan åstadkomma är det så kallade ”innovation race” som vi genomförde i december förra året tillsammans med läkare och patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter 52 timmars intensivt arbete kunde vi presentera tio lösningar på problem som personal och patienter inom cancervården hade identifierat.

Att hitta lösningar på konkreta problem är dock bara första steget till en bättre cancervård. Lösningarna måste också börja användas. Men inom landstingen saknas i dag ofta modeller för ett snabbt genomförande och bred spridning av nya arbetssätt och metoder.

Vi är övertygade om att det går att förbättra cancervården och skapa en cancervård i framkant med patienten i centrum genom ökad samverkan och innovativa samarbeten. Vi vill därför lyfta fram följade förslag:

• För det första måste vi våga pröva nya lösningar och använda kraften i digitaliseringen av samhället. Det måste dessutom skapas tydliga regler och rutiner för hur dessa lösningar ska kunna implementeras snabbt och effektivt i samtliga landsting. Det är först då som vi kan få en jämlik vård i hela landet.

• För det andra måste vi premiera forskning och innovation, klinisk såväl som datadriven. Forskning gynnar hela samhället i allmänhet och den enskilde patienten i synnerhet. Digitaliseringsstrategin pekar också tydligt ut behovet att införa artificiell intelligens och datadriven innovation. Forskning, innovation och digitalisering ligger till grund för utveckling av nya metoder, produkter och tjänster som stärker och utvecklar cancervården.

• För det tredje måste vi arbeta tillsammans. Alla som vill bidra till en bättre cancervård måste vara öppna för nya samarbeten och partnerskap som syftar till att hitta nya innovativa lösningar som leder till tidigare diagnos, effektivare behandling, och en mer patientcentrerad vård.

Mathias Ekman,

Chief Digitalization Officer Microsoft

Linn Mandahl Skepp,

Sverigechef AbbVie

Amir Hefni,

Sverigechef Bristol-Myers Squibb