Naturreservatet ska utveckla områdets värden

Debatt Artikeln publicerades

Replik till Sten Duvhöks artikel den 22 augusti 2013 ”Ta det lugnt med reservatet”

Friseboda med omnejd är ett fantastiskt område, med dess hav, stränder, sanddynsområden och skogar. Här finns många sällsynta och hotade arter och besöksantalet bedöms uppgå till cirka 100 000 personer per år. Länsstyrelsen har sedan något år tillbaka arbetat för att utvidga det befintliga naturreservatet. Det nya utvidgade naturreservatet kommer att sträcka sig cirka elva kilometer från Ravlunda skjutfält till Gropahålet. Den nya arealen uppgår till cirka 680 hektar, varav cirka 450 hektar är land. Länsstyrelsen har till dagens datum hunnit teckna överenskommelse om intrångsersättning med 10 av 13 markägare.

Syftet mednaturreservatet är att bevara, restaurera och utveckla områdets värden inom flera avseenden: Dess öppna sand- dyner, de trädklädda sanddynerna, tall- och blandskogen. Vi vill också utveckla friluftslivet och skapa förutsättningar för återkolonisation eller vid behov inplantera arter som har funnits eller finns i områdets närhet.

För att kunna nå syftet med naturreservatet behövs ett antal föreskrifter. Nuvarande naturreservat, ett av de äldsta i Kristianstads kommun, bildades år 1976. Föreskrifterna behöver uppdateras och moderniseras. När det gäller uppläggning av båtar finns långtgående planer på att låta markägare och dem som fått markägarens tillstånd, att få lägga upp båt. I dagsläget finns mängder med båtar i området som fastighetsägarna inte vet vilka de är. Dessutom finns en stor mängd båtar som kan klassas som varaktigt övergivna (de kulturhistoriska ekorna ingår ej i denna grupp).

Det nyanaturreservatet innebär ett förbud mot att använda kemiska bekämpningsmedel. Vresrosor kommer därför att grävas upp maskinellt. Vresrosor är vackra, men är också en invasiv asiatisk art, som snabbt kan bilda täta ogenomträngliga bestånd som slår ut den inhemska floran och faunan.

Grundtanken är att miljön kring bostäder i området enbart ska bevaras, det vill säga träd och buskar av igenväxningskaraktär ska tas bort efter samråd. Restaureringsåtgärderna planeras i områden som saknar bebyggelse. Det innebär att de boende i området, även om de inte är markägare, får vara delaktiga hur boendemiljön utformas.

Remisstiden gick ut den 30 augusti. Enligt nuvarande bedömning kommer beslutet i ärendet att tas senast våren 2014.