Naturskyddsföreningen avstyrker ett köpcentra i Hammar

Debatt Artikeln publicerades

Ingegärd Lindgren-Myrberg skriver (27/7) att hon ännu inte hört en enda miljövärnare uttala sig om projektet C4 Shopping i Hammar.

Naturskyddsföreningen i Kristianstad har hela tiden avstyrkt planerna på ett nytt stormarknadsområde vid Hammar. I juni 2008 skrev vi apropå kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad:

”... avstyrker vi helt och hållet att man anlägger ytterligare ett nytt handelsområde vid Hammarshus. Vi har redan tidigare beklagat att den så kallade Handelsutredningen inte tog upp miljöeffekterna av den ökade trafiken till nya stormarknader.

Det finns knappast något behov av ytterligare jättestormarknader och ett onödigt bygge av denna typ strider mot flera av de viktigaste svenska miljömålen: Mål 1. Begränsad klimatpåverkan, Mål 2 Frisk luft, Mål 3 Bara naturlig försurning, det vill säga de tre miljömål som handlar om luftföroreningar.

Och nya externa stormarknader stämmer knappast med miljömålet om en God bebyggd miljö.”

När vi nästa gång yttrade oss om översiktsplanen i januari 2009 skrev vi:

”Föreningen har också hela tiden protesterat mot planerna på att bygga ett helt nytt stormarknadsområde vid Hammarshus. Kommunen har överhuvudtaget inte taget upp miljöaspekterna av den ökade biltrafik som detta skapar i den så kallade handelsutredningen.

Sammanfattningsvis anser vi alltså att utbyggnadsplanerna är orimligt stora och snarare siktar på år 2050 än år 2025. Handeln bör i största möjliga mån koncentreras till centrum och i andra hand lokaliseras till det redan exploaterade Härlövsområdet.”

När kommunen kommer med ett förslag till detaljplan för området kommer föreningen att framföra ytterligare synpunkter på projektet, och argumentet att det är olämpligt att bebygga den bästa åkermarken håller vi givetvis med om.