Offra inte människors hälsa

Debatt Artikeln publicerades

Efter all turbulens kring vindkraftsplanen är det nu ett gyllene tillfälle för politikerna att stanna upp och reflektera. Gör om, men gör rätt. Säg nej till vindkraft och beakta följande punkter:

Larmrapporterna kring vindkraftens negativa sidor duggar tätt och vindkraften börjar likna ett sjunkande skepp i stort behov av stöd för att hålla sig flytande. Kungliga vetenskapsakademins energiutskott (SvD 22/4) bevisar i ett tungt inlägg att vindkraft är ett både ineffektivt och dyrt sätt att producera el och därmed meningslöst.

Oberoende Ingenjörsakademin uttalar sig om att: ”vindkraft inte har någon relevans för klimatpåverka utan i stället styr bort pengar från andra utvecklingsprojekt”.

Elförbrukningen harinte ökat under de senaste 20 åren och vi har för närvarande ett stort elöverskott i Sverige. 48 vindkraftverk i Nordsjön drivs på diesel under minst ett år eftersom det saknas 85 kilometer kabel som ska leda strömmen till land. Diesel behövs för att hålla propellern i gång eftersom växlar skadads vid stillastående.

  Eolus vind, Arise Windpower och Vestas (vindkraftsbolag) dras alla med lönsamhetsproblem och aktierna rasar. Länsstyrelsen rapporterade nyligen att Skåne har lägst andel allemansrättslig mark per invånare i Sverige och de vill att kommunerna slår vakt om skogsområdena och gör dem lättillgängliga för allmänheten.

  Matilda Annerstedt,forskare på SLU i Alnarp, påvisade förra året i en rapport hur viktiga de gröna miljöerna är som motvikt till det informationstäta och stressande samhällslivet.

  I Skåne finns få så kallade storområdet med orörd och tyst natur där ingen mänsklig påverkan stör naturupplevelsen. Naturvårdsföreningen avråder kommuner från att omskapa skogs- och naturområden till industriområden, till exempel för vindkraft.

  Inom det internationella skogscertifieringsorganet FSC diskuteras för närvarande att trä från skog med vindkraft inte längre ska få lov att certifieras.

  Detta kommer att medföra att skogsägare får ett lägre pris för det timmer som växt i skog med vindkraft. Denna marks framtid förmåga att bära skog påverkas negativt då det under varje vindkraftverk ligger ballast i storleksordningen en fotbollsplan med cirka 600–700 kubik betong.

  Det ärkommunpolitikernas viktigaste uppgift att ansvarsfullt förvalta de tillgångar som finns i kommunen och där är naturen och invånarnas välbefinnande en stor och viktig del.

  Vindkraften utgör en stor social och miljömässig skada och att tillåta vindkraftsetablering i skogarna på åsarna i Hässleholm, vars största tillgång är naturen, vore ett obegripligt misstag. Offra inte skogsmiljöerna, naturen, fågellivet, turismen och många människors hälsa för vindkraftsägarnas profithunger. Våga vägra vindkraft!