Politikerna hade sin chans att vara tydliga

Debatt Artikeln publicerades

Helgens stormöte i Huaröd visar att vindkraftsfrågan i högsta grad lever. Kristdemokraternas gruppledare Christina Borglund menar att politikerna hade kunnat vara tydligare i vindbruksplanen. Hon menar också att ett skyddsområde på två kilometer mellan vindkraftverk och bebyggelse är rimligt.

Föreningen bevara Linderödsåsen och Huaröds byalag kallade den 18/8 till stormöte i Huaröd. Igen. Efter att ansökan om att uppföra 18 vindkraftverk på Maltesholm malt genom alla instanser och beviljats, kunde man tro att en så liten ort i vår kommun hade tagit mer än sin beskärda del av vindkraften. Fast om vi ska nå de miljömål som majoriteten tillsammans med alla andra oppositionspartier drivit igenom mot Kristdemokraternas protester mot denna orimliga idé, så ska hela kommunens elförbrukning så småningom bestå av vindkraft, så såväl denna ort som fler får nog räkna med möten för att göra sina röster hörda.

Politiker duckareller uttrycker sin glädje över att man äntligen får höra hur det verkligen är, när människor som bor i ett redan drabbat område i vår kommun, Karsholm/Ekestad, berättar. Men vår vindbruksplan antogs i september 2011 och ett stort antal ärenden gällande ansökningar om att uppföra vindkraftverk har behandlats i fullmäktige innan dess. Kunskapen borde med andra ord redan finnas om konsekvenser för de människor som riskerar att nu inringas med ännu en etablering i ett på kartan utstakat litet B-område vid Tolseröd/ Borrestad. Om den ansökan blir beviljad kommer nämligen Huaröds by att få vindkraftverk runt sig och hamna i en ljudvall av ständigt pulserande ljud. Och för den som har en känslig verksamhet, som en av våra kulturpristagare, Professor Mats Rondin, så blir inspelningsstudions framtid såväl omöjlig som värdelös till förmån för en utifrån kommande och i kommunen icke skattebetalande verksamhet.

Vi politiker hadevår chans att vara tydliga. När vindbruksplanen antogs yrkade KD, att C-områdena, där man skulle vara restriktiv med vindkraft, skulle bli mer sammanhängande och inte styckas av enstaka insprängda B-områden, där uppförande av vindkraftverk skulle vara tillåtna. Det hade dels varit styrande för markägare och intresserade bolag/exploatörer, dels fredat de naturområden vi ville bevara och samtidigt hjälpt de människor som valt att bosätta sig i tystnaden i glesbygd eller i skog. Dessutom hade det vägt tungt för Länsstyrelsens och för Mark- och Miljödomstolens beslut vid överklaganden. KD blev nerröstade.

Vi yrkade också,att vi i vår vindbruksplan skulle inför ett respektavstånd på 2 km, vilket skulle innebära, att inget vindkraftverk blev beviljat inom det avståndet till bebyggelse. Forskning vid Karolinska institutet har visat att bullret från vindkraftverk är underskattat och stör mer än trafikbuller. Australien har tagit detta med hälsoeffekter på allvar och lagstiftat om ett skyddsavstånd på 2 km, Frankrike har 1,5 km, i USA finns kravet på 2 km och forskare i vårt land föreslår detsamma. Men KD blev nerröstade även på denna punkt.

Etablering av vindkraftverkstår under kapitlet om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Miljöbalken, samma kapitel som industrietableringar. Det är så vi måste betrakta denna industri, att omgivningen utsätts för en miljöfarlig verksamhet, och det gäller inte bara fladdermöss och rovfåglar utan i allra högsta grad människor som lever och vistas i vår natur och bor i glesbygd.

Det kallades till stormöte i Huaröd. En ansökan är en ansökan och ska behandlas. Svaret torde vara enkelt. Vi har i vår vindbruksplan i total enighet antagit, att ”ingen bostad ska behöva omges av vindkraftverk så att det uppstår en situation där två eller flera anläggningar utövar en mycket påtaglig dominans”. Men det är så det kan bli för Huarödsborna.