Psykossjuka drabbas oftare av våld

Debatt Artikeln publicerades

Män och kvinnor som drabbats av psykossjukdom utsätts i betydligt större omfattning än folk i allmänhet för hot om våld och fysiskt och sexualiserat våld ute i vårt samhälle. Det skriver Anita Bengtsson-Tops, professor i vårdvetenskap Högskolan Kristianstad, och Kent Ehliasson, adjungerad universitetslektor Högskolan Kristianstad.

Män och kvinnor som drabbats av psykossjukdom utsätts i betydligt större omfattning än folk i allmänhet för hot om våld och fysiskt och sexualiserat våld ute i vårt samhälle.

I vår nyligen publicerade forskningsstudie, genomförd inom Region Skåne, framkom att 67 procent av deltagarna (personer som drabbats av psykossjukdomar) utsatts för hot, fysisk misshandel och/eller sexuella övergrepp efter sin 16-årsdag och 33 procent under det senaste året.

Jämförde man kvinnor och mäns utsatthet, framkom det att betydligt fler kvinnor än män utsatts för fysisk misshandel och sexuella övergrepp.

  Förövarna visade sig varapersoner som var obekanta eller som de kände ytligt, som exempelvis personer som de börjat samtala med ute på stan/byn och/eller grannar. En dryg fjärdedel uppgav att personal inom olika välfärdssektorer utsatt dem för övergrepp.

  I detta sammanhang nämndes sjukvårdspersonal, socialarbetare, personliga ombud, polis, väktare och färdtjänstpersonal.

  Alltså personalgrupper som den drabbade hade rätt att lita på.

  Vanligtvis rapporterades det egna hemmet som den plats där övergrepp förekommit, men ett stort antal uppgav också att de utsatts på gator, torg eller parker.

  För snart tio år sedan drev delar av regeringen, socialstyrelsen och brukarföreningen RSMH en upplysningskampanj för att lyfta fram problemområdet våld mot personer med psykisk funktionsnedsättning.

  Trots detta har det visat sig att våldet inte på ett systematiskt sätt identifieras av professionella samt att det saknas riktade och anpassade vård, behandlings- och stödåtgärder. Inom forskningsvärlden är ämnet dessutom nästintill oprioriterat.

  Utifrån tankar ommöjliggörande och hindrande faktorer för våld mot personer med psykossjukdom, kan man spekulera kring om sådana förhållanden bidrar till att möjliggöra våld mot dessa personer.

  Vi vill hävda att, för att förstå, förebygga och hjälpa våldsutsatta personer med psykisk sjukdom bör övergrepp förstås utifrån ett perspektiv där såväl individuella, relationella, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska aspekter ingår, med andra ord utifrån en ekologisk förklaringsmodell.

  Denna förklaringsmodell betyder att riktade insatser, för att i möjligaste mån förhindra våld mot personer med psykossjukdom, måste finnas på samtliga nivåer.