Rädda rådhuskvarterets exteriör före det är för sent!

Debatt Artikeln publicerades

Nedanstående skrevs till byggnadsnämnden i Kristianstad den 4 april och jag, Olle Johansson, förväntade mig ett svar eftersom det är av stor vikt, att kommuninvånarna kan och har möjlighet yttra sig om Kristianstads exteriörer alltså inte bara i samrådsyttrande, där detta inte berörs mer än i schematiska skisser.

Det har fortfarande inte kommit något svar trots att det gått två månader sedan byggnadsnämnden mottog denna skrivelse. Jag/vi upprepar frågorna och ser fram emot ett uttömmande svar från Kristianstads ledning här i Kristianstadsbladet. Vi är ett Nätverk Kristianstad, som bildats, där alla är välkomna. Nätverk Kristianstad (http://natverkkristianstad.wordpress.com) är ett nätverk för Kristianstads framtid, med omsorg för det förflutna med visioner.

Skrivelse till byggnadsnämnden: Yttrande till planförslaget Detaljplan för Kristianstad 4:4 med flera, Östra Centrum, centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.

  Med anledning av det utställda planförslaget, som mycket bristfälligt visar fasadutformningen på tilltänkta byggnader.

  Vill jag framöver ha rätten att yttra mig om det, vilket även borde gälla alla kommuninvånare, eftersom det är synnerligen viktigt, då denna etablering av Ö Centrum kommer att vara en stor förändring och påverkan av stadsbilden och kulturmiljön.

  Det är synnerligen viktigt, att dessa fasader anpassas till övriga byggnader i Kristianstads centrum, så att man inte ännu en gång skall behöva upptäcka efter 10-20 år, att samma misstag gjorts ännu en gång som hände på 1960-talet.

  Fasaderna bör anpassas till den småskalighet som finns i Kristianstad, vilket gjordes vid ombyggnaden av en huskropp från 1960-talet på Ö Vallgatan 7-19, där fasaden delades upp i olika sektioner, som vid byggandet av denna fastighet var en fasad.

  Även den nybyggda fastigheten efter branden vid Lilla Torg är ett bara exempel på en ny byggnad, som anpassats efter övriga fastigheter i centrum av Kristianstad.

  Detta med anledning av Ö Centrum kommer att var den största fastigheten i Kristianstads centrum från S Kaserngatan till Nya Boulevarden cirka 380 meter visserligen i olika huskroppar, men om arkitektstilen, som presenterats vid tidigare presentationer av Ö Centrum, är av samma snitt blir detta Ö Centrum för dominant i Kristianstads stadsbild.

  Vi föreslår en ny utställning där kommuninvånarna har möjlighet att yttra sig om byggnadernas fasader innan bygglov för dessa byggnader i Ö Centrum beslutas byggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt med denna anpassning av byggnadernas exteriör i vårt snart 400-åriga renässanscentrum i Kristianstad.

  Ovanstående rader gäller även rådhuskvarteret.

  Jag, Olle Johansson, blev uppringd den 13 juni av byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson (M) med anledning av yttrande om rådhuskvarteret.

  Jag talade om och många med mig i Kristianstad anser, att det är en skandal hur rådhuskvarteret förvanskas. Helt i avsaknad känsla för kultur eller respekt för tidigare och kommande generationer.

  Johansson sade då han bara varit aktiv som politiker i cirka sex månader och att nämnden fått direktiv allt enligt Johansson, vilket brukar kallas ministerstyre.

  Johansson borde rösta emot denna förvanskning av rådhuskvarteret på kommunfullmäktigemötet den 21 juni på punkten nytt kommun- och regionhus i kvarteret Kristian IV, om han vill vara trovärdig, samt även träda fram i Kristianstadsbladet och talar om hur beslutprocessen går till allt enligt Johansson.

  Varför yttrar sig Gamla Christianstad, mer än att försöka rädda en väggmålning, och Vähusens vänner inte offentligt över förvanskningen av rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras samt över andra kulturhistoriska förändringar av Kristianstad!

  Från Gamla Christianstads hemsida: Denna bevarandeuppgift har utökats efterhand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden.

  Det är två bevarande- och kulturföreningar som verkar i Kristianstad!