Sanering kostar men ger vinster för miljön

Debatt Artikeln publicerades

I Skåne har länsstyrelsen hittat över 6 000 platser som är eller kan vara förorenade av miljögifter. 85 platser har bedömts som särskilt angelägna att arbeta med. I Kristianstad har saneringen av gasverket avslutats och förberedelser pågår för sanering av kemtvätten på Långebro.

Länsstyrelsernas kartläggning av förorenade områden har pågått under många år, i första hand som ett verktyg för att ringa in problemen och ge underlag för att välja rätt platser att arbeta vidare med. Verksamheter som kan ha medfört föroreningar i mark eller vatten riskklassas utifrån uppgifter från arkiv och intervjuer. I Skåne har 85 platser kategoriserats i riskklass 1.

Kartläggningen harett stort värde för kommuner och exploatörer som underlag vid planering och byggande. På så sätt kan man undvika att bygga bostäder, förskolor eller liknande på mark som senare visar sig vara förorenad.

Det går inte snabbt nog att åtgärda föroreningarna. Det rör sig nästan alltid om väldigt stora kostnader för att först utreda och sedan sanera förorenade områden. Med det följer även ett ansvar att använda resurserna där de behövs mest. Listan över de platser som ska eller borde åtgärdas är lång. Det är klokt att beta av den i rätt ordning med de smutsigaste områdena först.

De statliga bidragenräcker till ett fåtal åtgärder varje år och ska endast användas om det inte går att hitta någon som är ansvarig för föroreningarna. Men ansvarsfrågan kring förorenad mark är komplicerad, särskilt när det gäller äldre föroreningar.

Det finns mycket att göra och arbetet tar tid och är kostsamt. För att komma fram snabbare behövs mer pengar. Därför är det viktigt att arbetet prioriteras av såväl staten som kommuner, industrier och fastighetsägare. Miljöminister Lena Ek har redan talat om att resurserna för förorenade områden kommer att öka under kommande år. Det ser vi som hoppfullt, och nödvändigt, om regeringens generationsmål och miljökvalitetsmål om en giftfri miljö ska kunna uppnås inom en rimlig framtid.

Vi får sällan direkt svarpå om de insatser som görs förbättrar miljön och vår hälsa. I fallet med förorenade områden är det däremot väldigt tydligt att miljön blir bättre.

Många förorenade områden finns i dag vid fina lägen nära vatten, lägen som passar utmärkt för rekreation eller bostäder. Vi ser en klar potential för att vända problemet med de förorenade områdena till en förädlad resurs som kan användas för nya, och trevligare, ändamål.

Vi är övertygade om att alla vill ha mark, vatten och grundvatten så fria från gifter som möjligt. Vi lovar att göra vårt bästa med de resurser vi ges i arbetet med att städa upp Sveriges förorenade områden. För att hinna med behöver vi alla hjälpas åt – stat, kommuner, företag, fastighetsägare och allmänhet.