Satsa på solenergi på fastighetsbestånden i Göteborg, Stockholm och Uppsala –försämra inte miljön i Hanöbukten

Debatt Artikeln publicerades

Wallenstam är en fastighetskoncern med säte i Göteborg. Wallenstams fastighetsbestånd är 1.088.714 m2 i 204 fastigheter varav 141 fastigheter i Göteborg. Svensk Naturenergi är ett helägt dotterbolag till Wallenstam. Bolaget har i dag knutit till sej vindkraft motsvarande 130,7 megawatt. Svensk Naturenergi driver tillsammans med Vattenfall AB Taggenprojektet. Vattenfall är ett statligt bolag (ägs därför av dej och mej) och med miljardkostnader för skattebetalarna bakom sig i tidigare projekt.

Bolagsstyrningen i Wallenstam. Att bolaget i alla avseenden uppträder som ett ansvarsfullt företag. I styrelsen avgörs bland annat ärenden rörande större investeringar samt frågor avseende koncernens strategiska inriktning och dess organisation. Vattenfall: Styrelsen ska godkänna större investeringar, förvärv och avyttringar samt fastställa centrala policies och instruktioner. Styrelsen ska även godkänna vissa väsentliga avtal Skälen att riva upp beslutet

30 procent investeringsavdrag för solceller. Upp till 800 000 kg bly skall omge kabeln, omgiven av ett yttre hölje. Men vad händer när det börja frätas sönder? Vad händer meds kabeln när den skall återvinnas?

Militären har skjutövningar i september. Avlyst område 45 000 meter från Ravlunda. Enligt Taggen själv är det en risk på 1 på 1000 att vindverk och/eller transformatorstationen träffas. Wallenstam och/eller skattebetalarna (Vattenfall) betalar! Blindammunition från militären kan explodera.

I det erosionskänsliga området skall enligt ansökan 500 000 m3 bottenmassor, 240 000 ton cement, 1 500 000 ton berg samt 120 000 ton armeringsjärn förflyttas. Uppenbar risk är att, som i år, 50 000 till 60 000 badande får grumligt, ej badbart vatten, i stället för sköna somrar längs Hanöbukten.

Satellit-baserade mätningar visar tydligt ökade koncentrationer av partiklarvid två studerade havsbaserade vindkraftsparker, med en utbredning på 50-150 m runt enskilda kraftverk, men några kilometer i omfång nedströms. Det är min bedömning att detta fenomen inte kan uteslutas vid Taggen och skulle ha betydande negativa miljökonsekvenser för Hanöbukten prof. Chalmers Tobias Mattisson.

Decibeltal på kring 200 dB kommer att döda fisken i närområdet genom sina ljudvågor. Torskens lekplatser är bland annat Taggen enligt torsk fiskare Vattnet förstärker ljudet och gör det näst intill olidligt för boende som bara är på 12-15 km avstånd från arbetsplatsen.

Forskning har visat att den utrotningshotade ålen ha stora svårigheter att ta sig förbi de elektromagnetiska fälten som också påtalats av Havs- och vattenmyndigheten. Fågeldöden är uppenbar och risk för att alfågeln försvinner från kusten är stor. Ett par ställen har redan förbjudit vindverk till havs för att rädda alfågeln. Tranorna kommer i mängder under våren. Skall de förena sig med de 6-15 miljoner döda fåglar som spanska forskare dokumenterat i vetenskapliga tidskriften Nature på grund av 20 000 vindkraftverk.

Det finns, öster om Brösarps vägen, ett antal fastigheter med fladdermöss på tomten. Dessa är inte artbestämda och har sin väg genom vindkraftsparken. Vilka planer har bolagen för återställande av Taggen-området efter 15-20 års tid? Hittills har ingen havsbaserad vindkraft hållit den planerade tiden ut?

Inverkan på landskapsbilden ser man från motorvägen Trelleborg-Malmö avfart Klagshamn och Västra Klagshamn. 12 kilometer till Turning Torso.

Richard B