Situationen i Bromölla nu och i framtiden

Debatt Artikeln publicerades

Vad är starkt och svagt i nuläget och vilka möjligheter och hot bör man observera framöver?

Min gärning som politiker i Bromölla närmar sig slutet eftersom jag flyttar från orten i slutet av augusti. Det politiska arbetet har varit lärorikt och gett mig god kunskap om kommunen och dess ekonomi. Som avslutning på uppdraget ger jag i det följande en sammanfattning av hur jag uppfattar situationen.

Vad är starkt och svagt i nuläget och vilka möjligheter och hot bör man observera framöver?

Starka sidor

1. Naturen och dess möjligheter till god livskvalitet

2. Gott om utrymme för bra boende

3. Personalen i kommunens alla verksamheter och på alla nivåer

4. Bra möjligheter att resa till och från Bromölla med kollektivtrafik '

Svagheter

1. Den lokala arbetsmarknaden påverkas av industriföretagens automatisering

2. Studietraditioner

3. Den parlamentariska situationen i Kommunfullmäktige

4. Budget antages utan egentlig politisk debatt och alldeles för tidigt

5. Otillräckliga resurser i förskolan och skolan

6. Kommunens mål är vagt formulerade och därför svåra att utvärdera

7. Gymnasiet attraherar för få elever

8. Anpassat boende för äldre i de yttre tätorterna saknas

9. Möjligheter att resa kollektivt inom kommunen

10. Systemet med en chefernas chef förorsakar onödigt många nyrekryteringar

Möjligheter för framtiden

1.Kollektiv lokaltrafik mellan centralorten och de andra tätorterna bör omgående inrättas

2.Marknadsföring av kommunen för mer turism och för fler fastboende

3.Markant förbättrade resurser i förskolan, inget barn får lämnas efter

4.Omvandla till organisation med facknämnder

5.Verksamhetscheferna organiseras direkt under KS

6.Budgetberedning där alla i KF ges tillfälle att delta och anta budgeten på verksamhetsnivå

7.Socioekonomiskt synsätt bör tillämpas inom samtliga verksamheter

8. Avyttra arrangemangshallen snarast möjligt och likvidera samtidigt Bromölla Fritidscenter AB

 

Hot av betydelse

1. Ungdomsarbetslösheten

2. Kostnaden för saneringen av lvöstrand hotar investeringar för kärnverksamheterna

3. Arrangemangshallens kostade för mycket att bygga och driftkostnaderna är för höga

4. Saneringskostnaderna för lvöstrand blev så höga att de hotar vår totala ekonomi

5. Invånarantalet utvecklas trögt

6. Införandet av LOV, konkurrensutsättning och utmaningsrätt

Gert Rosenlind (F!)

Bromölla