Studieförbundet Ibn Rushd bör nekas bidrag

Debatt ,

Studieförbundet Ibn Rushd bör inte längre få ekonomiskt stöd, menar alliansen i Region Skånes kulturnämnd.

Organisationen har tidigare bjudit in extrema föreläsare, och haft verksamhet som bryter mot demokratiska grundprinciper. Det offentliga stödet är tänkt att verka för demokratins idéer. Vi anser därför att Ibn Rushd inte lever upp till bidragskriterierna.

Den 15 februari, antog Region Skånes kulturnämnd sin internbudget. Alliansen valde att inte delta i beslutet, eftersom vårt budgetförslag inte vann gehör i regionfullmäktige. Däremot kände vi oss nödgade att lämna en protokollsanteckning, när socialdemokraterna och miljöpartiet, med stöd av SD beslutade att bevilja det muslimska studieförbundet Ibn Rushd 707 000 kr för år 2018.

Studieförbundet Ibn Rushd har under en längre tid kritiserats för att inte uppfylla kravet på demokratiska idéer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har exempelvis visat på kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet.

Det finns misstankar om att pengar som de får i bidrag slussas vidare till organisationer som förlorat sina statliga bidrag och de ligger även bakom hemsidor som innehåller felaktigheter om svensk lagstiftning och som ifrågasätter debatten om hedersvåld och hedersproblematik.

När politiker fördelar kulturpengar till olika organisationer, så krävs det eftertanke. Vi anser inte att politiken skall in och peta i detaljer, särskilt inte avseende den fria kulturen och det fria ordet.

Vi vill inte säga nej till kultur, bara för att det inte faller oss personligen på läppen.

När det däremot är en organisation, vars värderingar och arbete verkar i en odemokratisk riktning, så har vi invändningar mot detta.

Politikens uppgift måste vara att sätta mål, riktlinjer och se till att dessa efterlevs och här anser vi att det offentliga fallerar.

Alliansen i Region Skåne anser inte att Ibn Rushd kunnat visa tydligt att de bedriver en verksamhet i demokratisk anda, och därför borde de inte fått något bidrag för det kommande året.

Det måste bli ett slut på att bara betala ut pengar till organisationer, utan tydliga krav på återkoppling.

Det gäller inte bara Ibn Rushd, utan alla organisationer och företag som tar emot stöd från skattebetalarna.