Svensk vattenvård fungerar inte

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Andreas Vos
Foto: Andreas Vos
V u
Foto: Henrik Persson
V u

Bottendöden sprider sig i Hanöbukten. är beslut om vindkraftpark genomtänkt?

Svavelväte på grunt vatten i Hanöbukten på grund av utsläpp ifrån industri och avloppsreningsverk. Vidtas åtgärder för att få bukt med problemen? Svaret är nej för svensk vattenvård existerar inte i dagsläget. Det finns ingen dykande fältpersonal som samlar in grunddata till den svenska nationen.

Våra sjöar och vårt hav är drabbat av badförbud, cyanobakterier, miljögifter i fisk och vatten och på botten finns död fisk och bottendöd. På de drabbade ställena generellt sett finns det utsläpp ifrån avloppsreningsverk och industri. Eftersom den svenska nationen inte har personal som befinner sig under ytan för att se på problemen så finns det heller inga lösningar på problemen, vilket leder till fullständigt felaktiga beslut gång på gång när det gäller ekosystemet under vattenytan.

Ett färskt exempel är vindkraftsparken Taggen som ska byggas till havs i Hanöbukten. Hanöbukten och Östersjön verkar bara bli sjukare. Fisk förflyttar sig och vatten är en flyktig/rörlig vätska. Larm rapporterna avlöser varandra om tillståndet i Hanöbukten och ändå har mark och miljödomstolen godkänt bygget av en vindkraftspark på Taggen i Hanöbukten. Det har gjorts undersökningar i åratal utan att veta varför problemen i Hanöbukten är så stora. Att då ge nya tillstånd till vindkraftverk kommer att innebär nya grävningar med sediment spill. Spill från grävningarna av vindkraftparken kan innebära att allt liv i området dör ut under en lång period och kanske aldrig återhämtar sig.

Här har beslut tagits utan att ta i beaktande bottendöd och svavelväte som finns ifrån grunda områden till djupen längre ut och hur detta kan påverkas till det värre av byggnationen. Detta i en redan hårt ansatt Hanöbukt som för en förlorande kamp så länge som utsläppen får fortgå. Vad finns i botten sedimenten har adekvata geotekniska undersökningar gjorts? Flera tusentals kemikalier pumpas dygnet runt ut i Hanöbukten men endast prover på ett fåtal görs. Hur kan rätt beslut tagas för framtiden utifrån så dåliga underlag?

Vidare anser vi att undersökningarna som är gjorda för Taggen inte visar hur förhållanden ser ut under vattenytan. Vi saknar långa tidsserier av mätdata på olika nivåer som syrgashalter, vattentemperatur, salthalt och grumlighet. Strömmens riktning och hastighet på olika nivåer.

Vad är syftet med Mark & Miljödomstol om de inte sätter säkerheten för vår natur och oss själva i första rummet?

Henrik Persson

Andreas Vos

medlemmar i Åhus Maritima Sällskap och SCSC