Till dig som betalar skatt

Debatt Artikeln publicerades

Mot bakgrund av artikel i KB den 14 november om miljödomstolens prövning av Blekinge Offshores planer på vindkraftspark i Hanöbukten.

Vill du vara med och sponsra med dina surt förvärvade pengar och att den skatt du betalar bland annat ska gå till spekulativa vindkraftsparker i Hanöbukten?

Vindkraftsbolagen har inga egna pengar utan bygger i dag på subventioner i form av skattemedel (dina pengar) där man har för avsikt att bygga i tron att man ska tjäna pengar.

Vad kostar ett vindkraftverk att bygga till havs?

Hur lång tid tar det för sagda verk att tjäna in sina kostnader? Hur lång är livslängden på ett verk som står ute till havs med tanke på hur fartyg ser ut efter några år till sjöss?

När verket tjänat ut, vem betalar nedmonteringen eller ska det stå som ett monument över innevarande tids många gånger kortsiktiga beslut och som i detta fallet för snöd vinnings skull.

Vill du somskattebetalare vara med och förstöra havsmiljön ytterligare och den ännu obrutna horisontlinjen? Räcker det inte med den nedslående utsikten när du nalkas Lund norrifrån där den skånska slätten öppnar sig och där alla dessa vindkraftverk är ett påtagligt inslag i landskapsbilden.

Är det ett klokt beslut att låta bygga i spekulation i den omfattning som framförs för att sälja till utländska marknader?

Finns det inte tillräckligt med miljöbekymmer i en redan kraftigt nedskitad Hanöbukt? Bukten är död på havsbotten och man har i dagarna tagit upp sediment för analys av vad det är för bakomliggande orsaker till den miljöpåverkan som för närvarande råder i Hanöbukten.

Rimligt vore att ta reda på dessa orsaker innan man börjar med att ytterligare påverka havsbotten med provtagningar, borrningar, gjutningar för fundament till vindkraftverk med den eventuella påverkan det kan medföra.

Att man låter uppföra vindkraftverk till havs kanske inte någon har något emot men är det försvarbart med mängden, 500-700 vindkraftverk ute i Hanöbukten? Reservplan talar om i storleksordning 350 stycken från ett bolag.

Ytterligare intressenter har talat om ett stort antal i det så kallade Taggen-projektet.

Troligtviskommer i slutänden skattebetalarna att belastas ytterligare en gång då antingen stat eller aktuell kommun får nöjet att ärva bekymret med nedmontering av dessa kolosser. Markägaren torde inte ha något intresse i denna del.

Visst ska vi vara självförsörjande på elenergi men ska vi förstöra vårt vackra och unika landskap till förmån för kortsiktiga ekonomiska spekulationer?

Allra helst i dessa tider när energikrävande tillverknings- och exportindustri har en benägenhet att flytta utomlands eller helt upphöra på grund av det ekonomiska läget i Sverige och världen.

Föreligger ett så stort behov av elenergi så att det är motiverat med en så kraftig utbyggnad av förnyelsebar elenergi i form av vindkraftverk till havs i den mängd det talas om från olika intressenter?