Trafiksituationen vid Transvalsområdet blir ohållbar

Debatt Artikeln publicerades
Ritning över det planerade området vid Transval.
Foto: möller arkitekter
Ritning över det planerade området vid Transval.

Synpunkter, reflektioner och erinringar på innehållet i samrådsmötet 2017-12-19 angående ”Transval – ny stadsdel i Åhus”.

Samtliga mötets fyra föredragande beskrev projektet i gyllene ordalag. Projektet sades ha pågått i två år och tydligen bedrivits på en teoretisk nivå eftersom kraftiga och flerstämmiga protester och erinringar framkom både under föredragningarna och i den efterföljande frågestunden.

Det föreföll som om det var projektets första verkliga konfrontation med verkligheten. Mycket tyder på att inga Åhusbor varit inblandade i den hittillsvarande processen, varken direkt i projektet eller då projektet redovisats i Byggnadsnämnden. I annat fall borde man reagerat inom nedanstående områden:

De närliggande näringsverksamheternas genererade bullernivåer har inte efterhörts eller beaktats i förslaget. I annat fall skulle man inte placerat bostäder bara några tiotals meter från de befintliga verksamheterna och definitivt inte femvånings bostadshus. Detta vållade naturligtvis skarpa protester från verksamheternas intressenter.

Vi vet av erfarenhet att har väl bostäder kommit på plats så är det den industriella verksamheten, som vid nästa miljöprövning av verksamhetstillstånden får ge vika, antingen i form av att tvingas flytta sin verksamhet eller att betala erforderliga skyddsåtgärder.

En liknande diskussion framkom över Tippvägens sträckning och den kraftigt tunga trafik som framförs på denna. Bullret från denna trafik kommer att bli besvärande för de boende om inte förebyggande åtgärder vidtas. Förslag framkom om att bredda Tippvägen samt flytta bostäderna tillräckligt långt från Tippvägens dragning.

Sist men inte minst påpekades från flera samstämmiga håll att något måste göras åt trafiksituationen i området och nålsögat för riksväg 118 genom Transval. Nuvarande situation kommer inte att tåla den ytterligare trafikbelastning, som de 354 nya bostäderna genererar. Vi som bor i Åhus förstår detta när vi sett trafikstockningarna och kaoset under sommartider.

Den undersökning, som gjorts av konsulter, och som kommit fram till att trafikflödena inte skulle påverkas, har föga trovärdighet. I förslaget har man kommit fram till att inte ens utflödet från Ripa-vägen till rv 118 behöver göras något åt. Antingen måste man anordna en alternativ utfart från området utåt nordväst runt golfbanan med anslutning till befintlig väg Åhus-N Åsum eller måste man undanröja flaskhalsarna för trafiken genom Transval.

Förhoppningsvis tar de ansvariga för projektet med sig ovanstående synpunkter i det fortsatta arbetet. Vi Åhusbor tar emot liknande etableringsprojekt, bostads- och verksamhets-, med varm hand men det måste ske med omsorg om vår känsliga och värdefulla natur och inte minst med omtanke och hänsyn till befintliga miljöer för bostads- och verksamhetsändamål.

Kjell-Erik Ståhl

Åhusbo