Vindkraftspark i blåsväder

Debatt Artikeln publicerades

Vi kristdemokrater vill skydda vår natur mot industriexploatering för oss, våra barn och våra barnbarn. Det skriver Christina Borglund, gruppledare för KD i Kristianstad.

Efter diverse turer och återremisser klubbades i juni 2010 en ansökan gällande vindkraft på Maltesholm. Den ursprungliga ansökan av Linderödsåsens Kraft AB gällde tillstånd att uppföra 28 vindkraftverk. Beslutet blev 18 verk. Kristdemokraterna yrkade utan framgång på avslag. Projektet har sedan bedömts och godkänts av Länsstyrelsens miljöenhet och överklagats upp i högsta instans utan att överklagan vunnit gehör.

2013 såldes projektet av Linderödsåsens Kraft AB till Vattenfall AB. Ett kontrollprogram ska garantera att villkoren i länsstyrelsens tillståndsbeslut uppfylls. Det innebär rätt att uppföra och driva en gruppstation med högst 18 vindkraftverk med en sammanlagd uteffekt om högst 45 MW vilket ger 2.5 MW för varje verk. Miljö- och Hälsoskyddskontoret i kommunen är tillsynsmyndighet och har meddelat Vattenfall, att de kan installera verken med högre effekt så länge som effekten ut på nätet inte överstiger 45 MW. Fast vem installerar effekt som inte är tänkt att användas? Nya ljudmätningar med miljökonsekvensbeskrivning måste givetvis göras för att garantera att inte bullernivåerna förändras!

I Karsholm uppfördes2012 fem verk i kuperad skogsmiljö enligt tillstånd av Länsstyrelsen. De boende har drabbats av outhärdligt buller under långa tider både dagar och nätter. Miljö- och Hälsoskyddskontoret har lyssnat på de boende, nya ljudmätningar har gjorts, tyvärr av samma firma som gjorde den ursprungliga, och en begäran till länsstyrelsens miljöenhet om att ompröva beslutet om bullervillkoren har skickats in. Utgången är oviss.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne gav 2002 tillstånd att uppföra och driva en gruppstation om högst fyra vindkraftverk med en effekt på vardera högst 1.8 MW inom fastigheten Näsbyholm, Trelleborgs kommun. Under 2009 inkom klagomål från närboende på bland annat ljud från vindkraftverken. Miljönämnden i Trelleborgs kommun översände ärendet till Länsstyrelsen för prövning om tillståndet skulle återkallas. Miljöprövningsdelegationen godkände för övrigt i juli samma år en anmälan om effekthöjning, trots att det ursprungliga tillståndet inte medgav detta. Miljödomstolen upphävde dock det beslutet redan efter några dagar med omedelbar verkan.

Efter flera omgångarmed klagande och överklagande av närboende och kommun, felaktig effektinställning vid service och miss i anmälan till tillsynsmyndighet har Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ändå inte ansett att tillståndet skulle återkallas. Trelleborgs kommun tycks ha gett upp kampen.

Naturen vid Maltesholm på Linderödsåsen med det stora våtmarksområdet Gladekärret kan jämföras med den i Karsholmsområdet. Ljudutbredning från vindkraftverk i skogsmiljö är svår och oberäknelig. Vi kristdemokrater vill skydda vår natur mot industriexploatering för oss, våra barn och våra barnbarn. Förnybar energi är mer än vindkraft! Det är upprörande om de människor som valt tystnaden på landsbygden återigen skulle drabbas av en outhärdlig boendemiljö!