Fria ord

Havsmiljön prioriteras

Fria ord Artikeln publicerades

Alliansen prioriterar havsmiljön, vilket visas genom inrättandet av marina reservat, en marin nationalpark och en havsmiljömyndighet. Det skriver Christer Akej (M), riksdagsledmot för Skåne läns norra och östra, och Lars Hjälmered (M), riksdagsledamot, ansvarig för miljö- och klimatfrågor.

Havsmiljön är en av våra riktigt stora och svåra miljöutmaningar. Detta var också skälet till att regeringen vid dess tillträde 2006 gav havsmiljöfrågorna den uppmärksamhet de förtjänar. Havsmiljön har gått från en otydlig budgetpost till miljardbelopp.

Övergödningen är Östersjöns stora problem. Den är också, liksom många miljöutmaningar internationell till sin natur och måste därför mötas med internationella svar.

På initiativ av Simrishamns kommun upprättades 2008 miljöorganisationen KIMO Baltic Sea. Det är ett internationellt nätverk, vars främsta uppgift är att värna en hållbar utveckling för Östersjön. Nästan alla länder runt Östersjön är medlemmar, vilket är positivt för samarbetet.

Sverige har kommit överens med länderna runt Östersjön om bland annat ökad fosforrening och införande av fosfatfria tvättmedel. Viktigt och bra, då en sak som görs i Estland eller Sverige är lika betydelsefull för miljön som en insats i Polen eller Ryssland. Sverige arbetar också internationellt för att nå ett förbud mot användningen av kvicksilver och mot utsläpp av toalettavfall till havs.

Den biologiska mångfaldens utsatthet kan tydligt ses i situationen för olika fiskebestånd. Dock har stora framsteg gjorts. Beslut om fisk och fiske är något som sker gemensamt inom EU.

Vi kan se att det nu finns förvaltningsplaner för många arter. Planer som bygger på en vetenskaplig grund för vad som krävs för långsiktigt hållbart fiske.

Alltså vad som krävs för fisket, men också för att kunna leva långsiktigt av vad havet kan ge.

Sjöfarten är också avgörande för Sverige och vårt välstånd. Med sjöfarten följer dock en hel del miljöutmaningar. Det handlar framförallt om fartygs miljöpåverkan och risker för olyckor och tillbud. När det gäller olyckor och tillbud kan samarbete mellan länder bli bättre, genom övervakning och spaning. När det gäller miljöpåverkan är vår inriktning att sjöfarten liksom andra transportslag ska bära sina egna miljökostnader.

Bildande av marina reservat, bildande av en marin nationalpark, lokala vattenvårdssatsningar, musselodlingar och inrättandet av en havsmiljömyndighet är några exempel på saker som gjorts, görs och som vi vill göra i Sverige.

Alliansen prioriterar havsmiljön och förbättrar miljötillståndet i Östersjön och Västerhavet tillsammans med våra grannländer.