Fria ord

Vindkraft måste ha lokal acceptans

Fria ord Artikeln publicerades

Den senaste tiden har debatten om det kommunala vetot mot vindkraftverk debatterats kraftigt i medierna.

För oss moderater är det kommunala självstyret en självklarhet. Detta gäller givetvis också när frågan om att uppföra vindkraftverk i en kommun seglar upp.

Ingen skall kunna tvinga fram nya vindkraftverk i någon kommun. Därför krävs det att de som vill investera i vindkraftverk i en kommun tar initiativ för att motverka konflikter och startar en dialog med lokalbefolkningen.Det är inte minst viktigt med hänsyn till de människor som bor närmast det tänkbara vindkraftverket. Ingen skall på grund av vindkraft behöva bekymra sig över att tvingas flytta, få sin trädgård förstörd eller störas av intensiva och höga bullernivåer.

Att uppföra ett vindkraftverk kräver lokal acceptans, tydliga säkerhetsavstånd till bebyggelse samtidigt som det också måste ske med öppenhet och via tidiga samråd med berörda människor. Det är vi moderater inte beredda att kompromissa med.

Samtidigt behöver vi ständigt försöka utveckla nya och effektiva energikällor som är vänliga mot natur och miljö. Alliansens energiöverenskommelse bygger på tre ben: vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebar energi där vindkraften har en viktig roll. Ett fortsatt vindkraftsbyggande i Sverige är främst beroende av de gröna elcertifikaten.

Elcertifikaten är ett generellt marknadsbaserat stödsystem som går till all förnybar energi, där det mest kostnadseffektiva byggs ut först.I dag mottarvatten och vind de största andelarna. Via den moderatledda Alliansens energiöverenskommelse har elcertifikatsystemet förlängts till 2030 med målet om 17 kilowattimme förnyelsebar el under de kommande fem åren.

De positiva effekterna är bland annat att vindkraftsbyggandet nu koncentrerar sig till platser där det blåser mest frekvent och som har närhet till elledningar.

Produktionen av vindkraftverksdelar för världsmarknaden sker också till stora delar i Sverige vilket stärker såväl svensk industri som mindre underleverantörer och bidrar till en miljövänligare energiproduktion. I dag pågår forskning kring vindkraftens effekter och påverkan på omgivningen.

Det sker också en ny teknisk utveckling inom vindkraften där många nyproducerade vindkraftverk har långsammare snurror för att minska bullret och därmed ytterligare öka den lokala acceptansen. Dessa fördelar med vindkraften måste tydligt kommuniceras ut till de berörda parterna.

Vi vill fortsatt ha en marknad där alla sätt att producera el kan konkurrera om lägst pris och miljöbelastning samtidigt som vi stödjer forskning och teknikutveck ling för lönsammare vindkraft.