Fria ord

Vindkraften är verkligen nödvändig

Fria ord Artikeln publicerades

Svar till Arne Persson, Lund, (12/2) och Jimmy Haure, Nävlinge, (12/2) angående vindkraft. Jag har full förståelse och respekt för att man kan känna en oro över stora vindkraftsetableringar i närheten av det egna boendet.

Jag delar också fullt ut uppfattningen att man ska lyssna och ta hänsyn till närboendes synpunkter, och så långt det är möjligt styra vindkraftsverkens placering så att de stör så lite som möjligt.I vissa fall kommer det inte heller vara möjligt att ge tillstånd till en etablering just av hänsyn till närboende.

Men när man i debatten till stor del ifrågasätter om vi ska ha vindkraft överhuvudtaget blir det också de argumenten jag bemöter. Som miljöpartist har jag kämpat för förnyelsebar elproduktion, där vindkraft är den viktigaste formen, under lång tid. Innan dagens vindkraftsbolag ens fanns.

Det stora problemet har varit att olje- och kärnkraftsindustrin effektivt hindrat all utveckling av energiformer som kan konkurrera med den egna.

Nu äntligen finns en bred politisk insikt och enighet om att vi måste utveckla den förnyelsebara energiproduktionen, och där är vindkraften den med störst potential, i alla fall på våra breddgrader. Det viktigaste utvecklingsområdet är dock energieffektiviseringen – den miljövänligaste kilowatten är den som inte används.

Jimmy Haure menar att vi måste invänta nya forskningsrapporter som bättre visar påverkan på miljö och hälsa innan vi bygger ut vindkraften. Det känns lite bittert att få det argumentet mot sig. Det har ju varit kännetecknande för den utveckling som varit hittills att man inte övervägt miljö- eller hälsokonsekvenser, vare sig de gäller kemikalieanvändningen, trafikutveckling eller fossilbränsleanvändning.

Från Miljöpartiets sida har det varit vårt viktigaste argument. Problemet är att nu har det blivit bråttom med omställningen till klimatneutral energiproduktion, eftersom man inte brydde sig efter kärnkraftsomröstningen 1980 och decennierna därefter. Jag medger gärna att det är en svår konflikt för mig att förespråka storskalig vindkraftsetablering även i skogsområden, men jag kan inte se alternativen. Vi måste använda de goda vindlägen som finns och där det är möjligt.

Min förhoppning är därför att vi i fortsättningen kan ha en konstruktiv debatt om hur vi kan genomföra utbyggnaden av vindkraftverk på de ställen i kommunen där vindförhållandena är goda och så vi kan minimera störningar och påverkan på närmiljön.