Bakslag för nytt bostadsområde

Hässleholm Artikeln publicerades

Ett av de största framtida bostadsområdena i Hässleholm har redan stött på patrull. Länsstyrelsen kan komma att häva en del av detaljplanen för Finjasjö park eftersom det är oklart hur kollektivtrafiken kommer att se ut. Stadsarkitekt Roger Larsson tillbakavisar kritiken.

– Vi ställer oss ganska negativa om man inte planerar inom området med redan inbyggt kollektivtrafiknät, säger Sasa Sabljic på länsstyrelsens enhet för samhällsplanering.

Området som planen gäller är 45 hektar stort och innefattar stora delar väster om Garnisonsvägen och ner till Finjasjön i söder.

I översiktsplanen från 2007 är området föreslaget för en fördjupad översiktsplan. En sådan plan är under framtagande för Hässleholms stad, men ännu inte presenterad.

Bättre underlag efterlyses

Den del av Finjasjö park som har varit ute på samråd har nu kommenterats av länsstyrelsen, som ifrågasätter omfattningen av planområdet.

Länsstyrelsen vill att kommunen först gör färdigt den fördjupade översiktsplanen och att detaljplanen delas upp på flera planer istället för bara en. Genomförandetiden är satt till fem år.

– Det är inte omöjligt att bygga där, men först måste det finnas ett bättre underlag, säger Sasa Sabljic.

Länsstyrelsen påpekar att det saknas en redovisning av förorenad mark inom området, som varit militärt och där det också har funnits en avfallsdeponi, innan marken prövas som lämplig för bebyggelse. Man tycker också att det är svårt att förstå vilka naturvärden området har.

”Märkligt yttrande”

Vad gäller kollektivtrafiken är det inte tillräckligt utrett om de nya bostäderna och verksamheterna kommer att få tillräckligt goda transportmöjligheter.

– Skånetrafiken själv har sagt att man inte ska planera på detta viset, utan på lägen där det redan finns tillgänglig kollektivtrafik, säger Sasa Sabljic.

Stadsarkitekt Roger Larsson menar att yttrandet från länsstyrelsen är märkligt.

– Jag förstår inte vad de menar. Det finns redan en stadsbuss till området. Den linjen har gått över till Skånetrafiken och jag tror inte att trafiken varken är bättre eller sämre än till Ljungdala. Vi får bemöta detta, säger Roger Larsson.

Ska kollas upp

Han berättar också att det mesta av de 45 hektaren redan är taget i anspråk och han tror inte heller att det finns bekymmer med förorenad markmassa.

– Detta ska vi naturligtvis kolla upp. Vad gäller inventering av växt- och djurliv har vi också gjort en särskild naturvårdsundersökning, säger Roger Larsson.