Bruun kritisk mot utvärderingen av Tema Vindkraft

Hässleholm Artikeln publicerades

John Bruun (FP), gruppledare i Hässleholm, riktar i en skrivelse hård kritik mot stadsbyggnadskontorets utvärdering av Tema Vindkraft. Enligt honom har höga kommunala chefstjänstemän gått för långt.

– De gick långt över gränsen. Tjänstemän ska inte skriva politiska dokument, de ska inte ha åsikter av detta slag, säger John Bruun.

Tema Vindkraft antogs av Hässleholms kommunfullmäktige i oktober 2009, som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, och ska tydliggöra den aktuella politiska viljeinriktningen gällande vindkraftsutbyggnaden i kommunen. Det bestämdes också att en utvärdering skulle göras senast 2012, något som inte skett.

Det John Bruun reagerat på är stadsbyggnadskontorets utkast till utvärdering av Tema Vindkraft, undertecknad av Roger Larsson, stadsarkitekt, och Sven-­Inge Svensson, miljöchef, som presenterades för byggnadsnämnden under sammanträdet på tisdagen.

De två tjänstemännen riktar i flera kommentarer kritik mot hur de politiska partierna i kommunen har förhållit sig till Tema Vindkraft. Flera partier – Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Folkets Väl – pekas ut som besvärliga i sammanhanget då de genom olika initiativ, uttalanden och ställningstaganden – ”politiska inspel” och ”politisk otydlighet”, undergrävt förtroendet för Tema Vindkraft och försvårat förvaltningarnas arbete.

Orsakar osäkerhet

Detta påstås leda till att intressenter inte vågar dra igång projekt och orsaka osäkerhet om hur tjänstemännen ska bereda ärenden.

Bruun anser att stadsbyggnadskontorets formuleringar visar bristande respekt för att Tema Vindkraft ska uppdateras av de politiska partierna och att de inte förstår vad det innebär att arbeta i en politisk organisation.

– De verkar tycka att man ska ge kommunfullmäktiges vetorätt i vindkrafts­ärenden till byggnadsnämnden, det är skumt, säger John Bruun.

Mer neutralt

Folkpartiets ersättare i byggnadsnämnden, Sivert Aronsson, reagerade på tisdagssammanträdet över tjänstemännens åsikter och lade en protokollsanteckning.

När byggnadsnämnden på onsdagen hade presskonferens presenterades ett nytt betydligt kortare och mer neutralt dokument som ersatte den kritiserade skrivelsen.

Vill inte kommentera

Byggnadsnämndens ordförande Mats Sturesson (C) vill inte kommentera Bruuns kritik och vill inte redogöra för diskussionen på nämndens sammanträde. På frågan om varför Tema Vindkraft inte uppdaterats 2012 enligt planerna, svarar han att han själv tillträdde som nämndsordförande hösten 2012 och att han inte känner till orsakerna till förseningen.