Förhöjt värde av arsenik i prover

Hässleholm Artikeln publicerades

Trafikverket har under augusti–september låtit utföra nya undersökningar av banverkets gamla impregneringsplats i Kärråkra i Hässleholms norra utkant.

Resultatet från den provtagna jorden visar att det framförallt är arsenik som är förhöjt vid jämförelse mot riktvärdet. Både i jämförelse med riktvärdet för mindre känslig markanvändning samt de föreslagna platsspecifika riktvärdena.

Träimpregneringskemikalien PAH är enbart förhöjt vid ett fåtal platser. Således verkar de halterna vara generellt lägre än vad tidigare undersökningar visat. Det skriver Trafikverket i ett protokoll från projektmöte med miljöförvaltningen, om den kommande saneringen som beräknas komma igång september 2011.

Den tidigare tidplanen har skjutits fram några månader på grund av att ett underhållsarbete behöver plats på den gamla impregneringsanläggningen fram till och med sommaren. För kommande undersökningar håller nya grundvattenrör på att installeras, intill tidigare bergborrade brunnar som visat förhöjda kreosothalter.