Föroreningar i marken vid grundskola

Hässleholm Artikeln publicerades
Skolgården vid Vedhyggeskolan måste spärras av under tiden som önskade marksaneringsarbeten pågår.
Foto:Anders Mårtensson
Skolgården vid Vedhyggeskolan måste spärras av under tiden som önskade marksaneringsarbeten pågår.

Tekniska nämnden vill att kommunstyrelsen tar beslut om att avsätta två miljoner kronor för marksanering av Vedhyggegård 1, en fastighet i centrala Tyringe där Vedhyggeskolan är belägen.

Inför byggnation av multihallen i Tyringe genomfördes en marksanering av fastigheten Vedhyggegård 2. Och det var i samband med detta arbete som det konstaterades att det också i marken vid grannfastigheten, Vedhyggegård 1, fanns spår av samma fyllnadsmaterial.

En utökad miljöteknisk markundersökning utfördes och resultatet gav ett flertal identifierade föroreningar: polycykliska aromatiska kolväten, arsenik, kvicksilver och zink – "med exponeringsrisk och därtill risk för negativ inverkan mot människors hälsa".

På den aktuella fastigheten finns Vedhyggeskolan, och därför kan man inte utesluta att exponeringsrisk för barn föreligger.

Förslaget, som nu går vidare till kommunstyrelsen för beslut, handlar primärt om att minska en konstaterad risk för människors hälsa. Arbetena vid fastigheten kommer också att innebära att skolgården spärras av.

Kostnaden beräknas preliminärt till två miljoner kronor. Då ingår schaktning, borttransportering av förorenade massor samt nedmontering och återställande av mark och lekutrustning.