Höga gifthalter vid gammal kemtvätt

Hässleholm Artikeln publicerades

Markundersökningar kring en före detta kemtvätt i centrala Hässleholm visar höga gifthalter. Vid analyser har det framkommit att det i grundvattnet i området finns halter av ämnet perkloretylen, PCE.

Detta ämne och dess nedbrytningsprodukter har enligt Naturvårdsverket klassats som cancerogent. Vid djurförsök har perkloretylen visat sig framkalla lever- och livmodercancer. Därför utesluter inte Världshälsoorganisationens samarbetsorganisation International Agency for research on cancer att ämnet är skadligt även för människor.

På fastigheten Garvaren 10 har det under 30 år bedrivits verksamhet i Hässleholms kemiska tvätt, som lades ned omkring år 1980. I dag används den till förvaring och hobbyverkstad. Fastigheten har inte tidigare undersökts med avseende på föroreningar i porgas, jord och grundvatten.

– Vi visste inte att det var en så stor förorening förrän nu i höst. Det är viktigt att få grep om föroreningarna medan folk lever som minns hur det var, säger kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson.

I analysen som nu gjorts av Sweco på uppdrag av länsstyrelsen framkommer det att det finns en hög halt av det klorerade lösningsmedlet PCE i området.

Grundvattnet används dock inte för konsumtion inom fastigheterna i omgivningen.

Syftet med undersökningen var att klarlägga om det i området kring den före detta kemtvätten finns föroreningar kopplade till denna. Rapporten visar att den högsta halten av perkloretylen finns där man sannolikt förvarat tvättvätska och kemtvättavfall.

Sweco rekommenderar kompletterande undersökningar för att kontrollera spridningen.

Det är kommunen som äger marken, men vid en sanering kan det bli en kostnadsfråga mellan kommun och stat.

– Det här kan bli kostsamt. Halterna är lika höga som vid den gamla kemtvätten i Kristianstad.

Norén Fastigheter planerar att uppföra ett 16-våningshus på granntomten. Sven-Inge Svensson hoppas att företaget väntar med att börja gräva.

– Om de börjar gräva i marken kanske föroreningarna förvärras.