Kommunen vill ta sågverksmål till Högsta domstolen

Hässleholm Artikeln publicerades

Ägarna till Björstorps träförädling dömdes till att betala 150 000 kronor i vite för att ha struntat i att sanera en av Skånes giftigaste platser. Nu har mark- och miljööverdomstolen upphävt beslutet. – Min uppfattning är att vi ska överklaga till Högsta domstolen, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Fallet kring sågverket har pågått i sex år. Efter att länsstyrelsen inventerat och riskklassat före detta träskyddsanläggningar i Skåne valdes Björstorps träförädling ut för fortsatta undersökningar.

En utredning våren 2007 visade att marken är förorenad och både höga dioxinhalter och arsenikhalter påvisades. 150 meter från sågverksområdet ligger en kommunal reservvattentäkt. Efter flera turer upphörde verksamheten i december 2009 och bolagsmännen, en 85-årig man och en 83-årig kvinna, avregistrerade handelsbolaget.

Hävt domen

I den första domen från mark- och miljödomstolen förklarades att handelsbolaget därmed inte kan förpliktigas att betala vite. Däremot kan bolagsmännen vara ansvariga och betala viten som uppkom innan avregistreringen. Domstolen dömde ut 150 000 kronor i böter.

Mark- och miljööverdomstolen har nu upphävt den domen och ogillar Hässleholm kommuns viteskrav. ”I detta fall har nämnden riktat sitt föreläggande enbart till handelsbolaget. Det är inte riktat till bolagsmännen ... Något vite kan därför inte dömas ut mot dem”, står det i domen.

Kommunen är kritisk

85- och 83-åringen har anfört att domstolen tidigare fäste för stor vikt vid att något utmätningsförsök inte gjorts.

Sven-Inge Svensson, som är chef på miljöförvaltningen i Hässleholm, är kritisk till domen.

– Jag blir så beklämd över hur de kan vrida till det juridiskt. Då kan alla likvidera sina bolag för att slippa undan. Det här är principiellt viktigt, säger han.

Han menar att det också är fel sätt att driva processen av de som äger marken.

– Så länge det inte är visat att de inte har pengar kan vi inte ansöka om statliga medel för att sanera, säger Sven-Inge Svensson.