Slambäddar kan ha läckt giftiga ämnen

Hässleholm Artikeln publicerades
Miljöchef Sven-Inge Svensson.
Foto:Bosse Nilsson
Miljöchef Sven-Inge Svensson.

Efter att flera ton slam mellanlagrats på torkbäddar som lutar kan giftiga ämnen ha läckt ut i marken. Nu måste Hässleholms Vatten AB ta åtskilliga prover på grundvattnet.

I oktober besökte en miljöinspektör området efter inkomna klagomål. Det visade sig att reningsverket använt de så kallade slamtorkbäddarna i många år för att mellanlagra slam, från bland annat avlopp, inför vidare transport till Vankiva. Inspektören konstaterade att bäddarna var igenvuxna av bland annat nässlor. Två av de tre bäddarna användes. Vid senare besök, i december, var alla tre tömda och rengjorda. Slamplattan lutar in mot två gatubrunnar som leder vätskan in till reningsverket. Enligt uppgift till miljökontoret är planen att plattan ska begränsas i sidled med en 40 centimeter hög asfaltkant.

Miljökontoret, med miljöchefen Sven-Inge Svensson, har på delegation nu förelagt Hässleholms Vatten att ta prover på grundvatten uppströms och nedströms slamtorkbäddarna.

Bland annat ska proverna undersökas om de innehåller arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och en rad andra ämnen såsom kolväten och organiskt material.

Plattan måste även kontrolleras om den är tät och förses med en tät kant i sidled. Allt ska vara gjort senast den sista februari.