25 års kamp för bevarande

Kristianstad Artikeln publicerades

Vähusens Vänner firar 25-årig tillvaro och kan blicka tillbaka på en intensiv verksamhet. Föreningen har gjort betydande kulturinsatser för Kristianstad och engagerat många kända föredragshållare genom åren. – Vi har haft ett 50-tal högklassiga föredragshållare på besök, konstaterar styrelseledamoten Sune Friström.

– Föreningen bildades torsdagen 5 maj 1977 vid en sammankomst på museet och fick namnet Vähusens Vänner, berättar Sune Friström, som varit med från starten. Liksom många andra städer hade Kristianstad då drabbats av ett hämningslöst rivningsraseri under främst 1950- och 60-talen. Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader hade rivits och blivit ersatta av nya, mestadels högre byggnader, oftast inte alls anpassade till den omkringliggande bebyggelsen. – Föreningen Vähusens Vänner hade som syfte att i första hand bevara de så kallade Vähusen, kvarteret Snapphanen 13 och 14 på Östra Vallgatan 22-24 och stadgarna förskriver därför att föreningen skall arbeta för en ökad förståelse för byggnadsvård, för forskning och information om äldre byggnadsteknik samt för kunskaper om modern teknik i samband med underhåll eller ombyggnad av äldre byggnader. Föreningen samverkar också med andra föreningar med liknande syfte för att söka stärka opinionen för bevarande och vård av värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer- och därmed påverka kommunens politiker i bevarandefrågor, konstaterar Sune Friström. Den första styrelsen hade följande sammansättning: överläkare Berndt Lamberger, museichef Thorsten Andersson, köpman Sigvard Bröthlin, stadsträdgårdsmästare Helge Carlsson, lantmästare Torsten Falck, stadsarkitekt Sune Friström, rådman Ragnar Grönvall, direktör Carl Einar Holm (sekreterare och kassör), länsarbetsdirektör Birger Högborn (vice ordförande), byggnadsingenjör Emil Isacsson, bankdirektör Erik Johannesson, civilekonom Nils Erik Larsson, direktör Lennart Lindquist, civilingenjör Göte Persson, länsarkitekt Bertil Rasin och ombudsman Charlie Svensson. Under de gångna 25 åren har föreningen speciellt koncentrerat sig på fyra större kulturprojekt. Vähusen. Unika tvåvånings skiftesverkshus, som saknar motstycke i Sverige, men som hotades av rivning. Genom föreningens försorg blev de byggnadsarkeologiskt och tekniskt undersökta. Utan föreningens betydande insatser hade restaureringen aldrig genomförts 1978-81. Hamiltonska huset, kvarteret Axel Lillie Lastageplatsen. Det skänktes till kommunens museum av Gilbert och Marie Hamilton 1962 för att åskådliggöra ett intakt högreståndshem - överfört till kommunens fastighetskontor - sålt till det kommunala bostadsbolaget, som begärde att få riva donationshuset för att kunna uppföra ett nytt större bostadshus. Vähusens Vänner gjorde 1987 upprepade uttalanden om ett bevarande av byggnaden och presenterade tre olika restaureringskalkyler för beslutsfattarna. Dessa enkla kostnadskalkyler bidrog till att fastigheten bytte ägare och rustades upp på ett sätt som belönades med Kristianstad kommuns byggnadsmiljöpris 1994. Torsebro vars krutbruk är den enda i landet bevarade bruksmiljön för svartkrutsframställning. Verksamheten lades ned 1923. Ett hus för provning av krut flyttades till Broby Hembygdspark. Det är kvar i gott skick med en del inventarier. Många av de övriga industribyggnaderna revs eller fick förfalla. Trots vissa försök att restaurera kring 1970, var många av byggnaderna och skyddsvallarna i stort behov av restaurering, när Vähusens Vänner intresserade sig för frågan 1990. Efter många möten med deltagare från ägarfamiljen Fahlström, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelse och länsmuseum med flera kunde en restaurering påbörjas 1993. Denna avslutades 1997. Vårdåtgärderna har hittills kostat nära 5 miljoner kronor. Hylénska gården, kvarteret Snapphanen 16, Östra Storgatan 55, Cardellsgatan 17, Östra Vallgatan 26. En gammal handelsgård med anor för 1600-talet. Fastighetsägarna var beredda att riva delar av byggnaderna för att tillfredsställa hyresgästen, Hennes Mauritz, krav på stora sammanhängande ytor i centralt läge. Bland annat skulle ett av stadens få bevarade svalgångshus från 1600-talet rivas, något som kommunen gav tillstånd till. Men det hela stoppades och insatserna som Vähusens Vänner gjorde vid detta tillfälle får anses som betydande eftersom svalgångshuset nu utgör en inbyggd del i en modern butiksmiljö. Föreningen har också stöttat olika projekt genom att skänka pengar. Firar med kavalkad – Vähusens Vänner, som idag har cirka 300 medlemmar, firar jubileumshögtiden i Församlingshemmet i Kristianstad där vi skall presentera en kavalkad på vad som hänt under de 25 åren. Vi har också klart med årets program. Det bjuder på utflykter till Borgeby slott, Alnarps gamla kungsgård och Dalby kyrka bland mycket annatavslutar Sune Friström. lars.astrom @kristianstadsbladet.se Fotnot: I den nuvarande styrelsen ingår ordförandenSune Friström, Marianne Bergman, Sten Liljedahl, Sture Ljungkvist, Leif Mårtensson, Seved Olofsson, vice ordförande Carl-Erik Sandelin och kassören Kjell Svensson.