Äldreboende på farlig mark

Kristianstad Artikeln publicerades

Stora delar av den kraftigt förorenade Sommarrotomten är ännu outredda. Därför har tomten fortfarande riskklass 1, stor risk för negativa effekter på människa och miljö.

De provborrningar som gjorts visar enligt länsstyrelsen att det finns föroreningar ”med hög till mycket hög farlighet” på tomten där äldreboendet står, bland annat det cancerframkallande ämnet PAH (polyaromatiska kolväten), kvicksilver och bly. Eftersom föroreningarna finns i fyllnadsmassor över hela tomten rör det sig om ganska stora mängder.

Detta har kommunen tagit hänsyn till i samband med nybygget, säger Anna Bryllert på miljö- och hälso-skyddskontoret.

– Norrut från Sommarro har de schaktat bort fyllnadsmassor till en tillräckligt djup nivå, till naturlig jord. Det kommer också att göras för det miljöhus som planeras, säger Anna Bryllert.

Däremot är den övriga delen av Sommarotomten, där den befintliga delen av äldreboendet står, outredd.

– Man har provborrat och hittat typiska rester från gamla gasverk, men man har inte kommit åt att undersöka marken under äldreboendet. Därför har vi inte velat att tomten skulle tas bort från länsstyrelsens risklista.

Anna Bryllert påpekar att det har gjorts inomhusmätningar av luften på äldreboendet, men att det inte funnits några tecken på förhöjda värden.

Inte bortglömd

Exakt hur tomten ska hanteras framöver är oklart. Naturvårdsverket har tidigare beviljat 250 000 kronor till en förstudie runt och under Sommarro, och länsstyrelsen har undersökt om det kan bli aktuellt med statliga bidrag till saneringen.

I dag äger ABK tomten, men Anna Bryllert konstaterar att om man går vidare och ansöker om statliga medel till saneringen, så får kommunen ta på sig huvudmannaskapet. Men inga beslut är fattade.

– Vi har avsiktligt väntat med att gå vidare, med tanke på de stora saneringsåtaganden vi har vid gasverkstomten på Söder och kemtvättstomten på Långebro. – Men gasverkssaneringen på Söder rullar på, så till årsskiftet hoppas jag att det ska frigöras resurser och tid för att gå vidare med Sommarrotomten. Den är inte bortglömd på något sätt, säger Anna Bryllert.