Elev har rätt till extra tid på fritids

Kristianstad Artikeln publicerades

Antonskolan Österäng följde inte skollagen när en elev nekades tid på fritids. Det anser Skolinspektionen.

I våras anmäldes Antonskolan Österäng till Skolinspektionen för att ha nekat en elev extra tid på fritidshemmet.

Skolinspektionen anser nu att skolan inte har följt skollagen och har beslutat att saken ska ha åtgärdats senast den 9 oktober.

Trots ett intyg från två socialsekreterare om att eleven behövde vara ytterligare tid på fritids både på grund av sin situation i hemmet och för att få tillgång till fler vuxna i sin omgivning så sa skolan nej.

Socialsekreterarna anser att eleven och familjen behöver allt stöd de kan få. Skolledningen anser å sin sida att skolans egen utvärdering och socialtjänstens intyg tyder på att långa dagar i skolan och på fritidshemmet skulle kunna påverka eleven negativt.

Behov av andra skäl

Skolinspektionen hänvisar till skollagen som säger att en elev inte bara har rätt till tid på fritids när föräldrar arbetar eller studerar. Behovet kan finnas av andra skäl. Det kan fungera som ett stöd i utvecklingen för barnet både fysiskt och psykiskt, föräldrarna kan ha funktionsnedsättningar eller vara långtidssjukskrivna.