Flera miljoner i bidrag behövs för sanering

Kristianstad Artikeln publicerades

Markgifter efter en gammal färg- och kemtvättsbutik hotar grundvattnet och tomten måste saneras. Nu ansöker kommunen om 48 miljoner kronor i bidrag från länsstyrelsen.

KRISTIANSTAD. Tomten på Bomgatan i Långebro är sedan 2001 obebyggd. Det beror bland annat på gifterna i marken. Från 1906 fram till 1980-talet fanns där ett färgeri och en kemtvätt, som under åren använde stora mängder av giftiga medel.

Undersökningar har visat att det i marken under finns halter av giftiga och cancerframkallande aromatiska kolväten. Betydande hälsorisker uppstår om marken används utan sanering. Gifterna har också spridits nedåt i vattennivån och hotar på sikt grundvattnet och dricksvattnet. Området finns också med på Länsstyrelsens lista över prioriterade miljöförorenade områden. För att kunna sanera tomten och marken ansöker nu kommunen hos länsstyrelsen om bidrag med 48 miljoner kronor. Detta ska täcka förberedande åtgärder, sanering och uppföljning.

Däremot är det inte valt vilket sätt saneringen ska ske på. I huvudsak finns två metoder; antingen urschaktning ner till bergnivå inom källområdet och bortforsling av giftiga massor till destruering. Eller in-situ-behandling, vilket innebär att behandling sker under mark, att ämnen tillsätts som bryter ner gifterna och att det förorenade vattnet tas om hand i ett reningsverk på plats.

Båda metoderna kommer att kosta ungefär lika mycket. Nu väntar kommunen på svar från Länsstyrelsen, vilket beräknas ta några månader.